Сертифициращо обучение по "Местна администрация" на общински служители започна в Хасково

 

На 21 октомври 2004г. в Хасково стартираха занятията на първия курс за сертифициращо обучение на общински служители от общините членове на РСО "Марица". Курсът по "Местна администрация" на Център за професионално обучение - Сертифициращ институт на общински служители за Централна и Източна Европа към Института за следдипломна квалификация при УНСС-София е двугодишен и завършва през октомври 2006 година. Генералният Директор на Института за следдипломна квалификация при УНСС, проф. Божана Неделчева приветства курсистите и подчерта регионалното значение на института. Встъпителна лекция на тема: "Изграждане на административен капацитет на общинските служители в България" изнесе проф. д-р Павел Павлов, който е и заместник-ректор на Варненски свободен университет.

 

 

Официалното откриване на курса бе по-късно същия ден в залата на Община Хасково. Присъстваха общински служители, кметове на общини и населени места. Президентът на Международния институт на общинските служители - САЩ /МИОС/, Елизабет Кис, Генералният Директор на Института за следдипломна квалификация към УНСС /ИСК/, проф. Божана Неделчева, вицепрезидентът на МИОС, Джин Бейли приветстваха присъстващата аудитория. В курса ще вземат участие общински служители и кметове на общините-членове на РСО "Марица".

 

 

Учебните дисциплини са групирани в следните три секции:

 

Секция A Публична администрация и управление 

Основи на публичната администрация 

Местна власт и местна администрация 

Административна право и административен процес 

Общинско право 

Общинска собственост. Управление на общински предприятия. 

Гражданско и търговско право 

Публични финанси 

Право на Европейския съюз 

Интелектуално - правни отношения 

Основи на мениджмънта. Проектен мениджмънт в администрацията. 

Устройство на територията

 

Секция Б Обществени и междуличностни взаимоотношения 

Човешки ресурси и организационно поведение 

Информационно осигуряване и връзки с обществеността 

Социални дейности 

Вътрешен контрол, обществен ред и законност 

Бизнес комуникации

 

Секция В Международно и трансгранично сътрудничество 

Инвестиционна политика и екология 

Професионализъм на общинския служител

 

Централния и Източно Европейски Сертифициращ Институт /ЦИЕСИ/ е създаден през 2004 година, за да посрещне специфичните нужди от сертифициращо обучение на общинските служители в България и в страните от Централна и Източна Европа. ЦИЕСИ е първият международно признат сертифициращ институт в рамките на Международния институт на общинските служители, извън Северна Америка.

 

Мисия и основни цели

ЦИЕСИ е създаден, за да съдейства за формиране на професионализма на общинските служители в България и държавите от Централна и Източна Европа чрез разработване и провеждане на специализирани сертифициращи програми за обучение. В дейността си ЦИЕСИ следва утвърдените международни стандарти в обучението на общинските служители при тясно сътрудничество с Международния институт на общинските служители - САЩ. Основните цели са насочени към постигане на качествено ново ниво при обучението и изграждането на професионализъм в местната администрация.

 

ЦИЕСИ: 

· Развива и насърчава развитието на професионалното и следдипломното обучение на общинските служители; 

· Въвежда и разпространява специализирани програми за сертифициращо обучение на общински служители; 

· Стимулира изследванията в областта на развитието на сертифициращото професионално и следдипломно обучение.

 

ЦИЕСИ осъществява сътрудничество с местни и чуждестранни организации със сроден предмет на дейност, посредством което обменя опит в областта на образованието и науката; разменя специализирана литература; популяризира постиженията на науката; привлича международни експерти за всестранна помощ в областта на образованието и науката; организира и участва в обществени и научни форуми в страната и чужбина по въпросите за образованието и науката.

 

ЦИЕСИ взаимодейства активно с Международния институт на общинските служители - САЩ и с признатите от Международния институт сертифициращи институти за повишаване на професионализма на общинските служители посредством продължаващо професионално обучение. Организирането и провеждането на учебна дейност се извършва със съдействието на Института за следдипломна квалификация при УНСС, Университета за национално и световно стопанство и други висши учебни заведения.

 

Сертифициращата програма на ЦИЕСИ е създадена в тясно сътрудничество и взаимодействие между МИОС - САЩ, ИСК при УНСС и Института за обучение на общински служители. Курсът на обучение е с продължителност от две години и обхваща 19 учебни дисциплини с общ хорариум от 510 часа. За провеждането на обучението са привлечени водещи преподаватели и специалисти от практиката. Взаимодействието с МИОС и признатите от него сертифициращи програми е предпоставка за привличането и включването в учебния процес на лектори от други държави. Участието в курсовете на общински служители от страните от Централна и Източна Европа ще допринесе за обмен на опит и добри практики за постигане на основната цел - изграждане и повишаване на професионализма на общинските служители.

 

Целеви групи 

Програмите на ЦИЕСИ са насочени главно към служителите в местната администрация. Те целят да предоставят специализирани знания и умения в областта на управлението, икономиката, правото, комуникацията и междуличностните взаимоотношения. При разработването на курсовете се отчитат и международния опит в тази област и съвременните научни достижения.

 

Основни цели на обучението 

Придобиване на специфични знания и умения, насочени към повишаване на ефективността в работата на общинските служители, развитие на професионализма и професионалното усъвършенстване.

 

Участието в организираните от ЦИЕСИ курсове осигурява: 

- възможност за усвояване на съвременните постижения в науката и практиката в съответните области; 

- възможност за запознаване с особеностите на дейността на месната администрация в държавите от Европейския съюз и от Северна Америка; 

- възможности за придобиване на умения в общуването и личностно развитие; 

- развитие на мисленето и способностите за анализиране на процесите в местната власт

 

Успешно завършилите курсовете на обучение получават международно признат сертификат от Международния институт на общинските служители и свидетелство за придобита професионална квалификация, отговаряща на държавните изисквания на Република България, издадено от ИСК при УНСС.

 

 

> Към съдържанието на информационен бюлетин брой 2 / 2004

 < Информационен бюлетин