Представители на РСО "Марица" взеха участие в конференция на тема: "Местните власти и природни и промишлени бедствия и аварии", която се проведе в Съвета на Европа в Страсбург

 

 

На 25 Октомври, 2004 г. в Съвета на Европа в Страсбург се проведе конференция на тема: "Местните власти и природни и промишлени бедствия и аварии". Конференцията се организира от Конгреса на местните и регионални власти. Трите модула на конференцията бяха посветени на Превенция; Планиране и Благоустрояване в контекста на бедствия и аварии. В рамките на модулите бяха представени доклади от ръководства на общини от Франция, Австрия, Гърция, Армения, Италия, Русия, Швеция, Швейцария и Португалия. На конференцията се постави началото за създаване на Европейска мрежа от местни власти за борба с бедствия и аварии, като структура към камарата на местните власти в Конгреса. Инициативата бе на Жан Манс - кмет на град Еншед в Холандия и председател на Институционалната комисия към Камарата на местните власти в Конгреса на местните и регионални власти.

 

Планира се чрез тази новосъздадена структура да се работи за търсене на адекватни решения на проблеми, възникнали в резултат на природни и промишлени бедствия и аварии. Като членове на мрежата се включиха представители на ръководството на РСО "Марица" и бяха поканени да вземат участие в първото заседание на форума с доклад за състоянието на региона на "Марица" и предприетите стъпки за решаване на проблеми, свързани с бедствия и аварии. Председателят и изп. директор на сдружението се срещнаха със зам. председателя на Конгреса на местните и регионални власти, с когото дискутираха необходимостта от включването на местните власти в процеса на превенция и планиране на действия за предотвратяване на нежелани последствия от природни бедствия. Участниците в конференцията се обединиха около становището, че най-близо до проблемите на гражданите в случай на бедствия и аварии са общинските власти, които трябва да разполагат с необходимия финансов ресурс за предприемане на адекватни и навременни мерки. Всеобщо бе мнението, че работата на общините в Европа ще се улесни и подобри чрез създаването на Европейска мрежа на местни власти, в която да се обменя информация и опит между общините в Европа и се търси финансов ресурс за решаване на възникнали проблеми.

 

 

> Към съдържанието на информационен бюлетин брой 2 / 2004

 < Информационен бюлетин