РСО "Марица" защити проект пред Американската агенция за международно развитие

 

 

През октомври месец РСО "Марица" защити двугодишен проект на тема "Обединени за ефективно и отговорно местно самоуправление" пред Американската агенция за международно развитие чрез Фондация за реформа в местното самоуправление. Настоящият проект има за основна цел повишаването на капацитета на местните власти. Основните дейности по проекта ще бъдат насочени към:

 

- Подобряване и разширяване на спектъра от услуги, които РСО "Марица" предоставя на своите членове; 

- Осъществяване на съвместни инициативи, които целят разрешаването на специфични проблеми в управлението на общините; 

- Осъществяване на инициативи, осигуряващи устойчивото развитие на региона, обхващащ членовете на сдружението; 

- Повишаване капацитета в общинските администрации и увеличаване прозрачността в местното самоуправление; 

- Засилване ролята на общинските съвети като ефективен местен законодателен орган.

 

Осъзнавайки, че присъединяването към Европейския съюз е изключителна възможност за общините да подобрят предлаганите от тях услуги и да постигнат по-бързо стратегическите цели, които са си поставили, Регионално сдружение на общините "Марица" възприе като своя политика оказването на подкрепа на общините в процеса на присъединяване, като се обръща особено внимание на необходимостта ползата от европейската интеграция да се усети от всички общини независимо от тяхната големина или отдалеченост от столицата.

 

За постигането на тези цели се предвижда през следващите две години Регионално сдружение на общините "Марица" да постави акцент в работата си в следните програмни направления:

 

1. Защита интересите на общините-членове пред регионални и национални институции 2. Стратегически партньорства, регионална политика и Eвроинтеграция.

3. Обучение и техническа помощ 

4. Институционално укрепване

 

Конкретните дейности в тези направления са набелязани въз основа на търсените от общините услуги.

 

В направлението "Защита на интересите на общините-членове пред регионални и национални институции" се предвижда да се разработват становища с предложения за промяна на конкретни нормативни документи, регламентиращи дейността на местните власти; да се анализира прилагането на определени нормативни актове, в подкрепа на становищата за промяна на нормативната уредба; да бъдат организирани и провеждани срещи между местните власти и народните представители от Хасковския и Кърджалийски избирателни райони.

 

В направлението "Стратегически партньорства, регионална политика и Евроинтеграция" се предвижда да се изпълнят дейности за организиране и провеждане на срещи между местните власти, НПО, медии, граждани и международни партньори; форуми на сдружението, както и изданията на организацията.

 

В направлението "Обучение и техническа помощ" сдружението ще продължи да предлага на членовете си услуги, които бяха посочени от тях като изключително полезни и навременни, а именно: обучения по новоприети нормативни документи и техническа помощ при поискване от общините.

 

В рамките на направление "Институционално укрепване" се предвижда: провеждане на заседания на Комисия "Отворени общини"; организиране на заседания на Общото събрание на РСО "Марица"; провеждане на заседания на Управителния съвет на Сдружението; и технологично обезпечаване на офиса.

 

 

> Към съдържанието на информационен бюлетин брой 2 / 2004

 < Информационен бюлетин