Стартира Фонд за Малки Проекти ТГС България - Турция

 

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява покана за предложения за подпомагане на малки неинвестиционни проекти "от хора за хора" и от "мек" тип за развитие на дейности от трансграничен характер. Крайната цел е да се подпомогнат възможностите на местните и регионални власти да разработват и изпълняват съвместни проекти в граничния регион.

 

Настоящата покана обхваща територията на следните административни области: Хасково, Ямбол и Бургас.

 

Огледален Съвместен Фонд за Малки Проекти ще бъде финансиран от аналогична транс-гранична програма в Турция за следните региони: Одрин и Киркларели.

 

Финансовата помощ се осигурява от Програма "ФАР - Транс-гранично сътрудничество Българи-Турция 2003г." на Европейската общност.

 

Насоките и формулярите за кандидатстване могат да се намерят за консултации на следния интернет адрес: www.mrrb.government.bg.

 

Предложения ще се приемат до 16.00 часа (местно време) на 3 Януари 2005 г. на следния адрес в България:

Секретариат на Фонд за малки проекти 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

Отдел "Изпълнителна агенция ФАР - ТГС" 

ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19 

1202 София.

 

Всички въпроси, отнасящи се до Поканата за предложения да се изпращат по e-mail: pharecbc@mrrb.government.bg или по факс: (02) 987 07 37 (моля да посочите справката за публикацията на настоящата Покана за предложения).

 

Въпроси могат да бъдат задавани не по-късно от 21 дни преди крайния срок за подаване на предложенията. Всички въпроси и отговори ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройство www.mrrb.government.bg

 

 

> Към съдържанието на информационен бюлетин брой 2 / 2004

 < Информационен бюлетин