”ЗАКОНЪТ ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И АКТОВЕТЕ ПО НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ”

 

бе темата на семинар, организиран от РСО “Марица”. Семинарът се проведе в “Зала Хасково” на община Хасково. Лектор на обучението бе Савин Ковачев – съветник към Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство в Парламента. В семинара взеха участие специалисти от 11 те общини-членове на Сдружението.

Целта на обучението бе да се изяснят основните принципи на ЗУТ, взаимоотношението на ЗУТ с други закони, да се дискутират причини и предложения за промени в закона и да се предостави на общините експертна помощ по проблеми, които са срещнали при прилагането на закона.

В хода на семинара участниците бяха запознати с общите положения на действащия закон за устройство на територията, устройството на териториите и поземлените имоти, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, устройственото планиране на територията, инвестиционното проектиране и разрешаване на строителство. Лекторът представи правната регламентация на строителството по ЗУТ, режима и ограничаването на вещни права във връзка с устройството на територията и строителството, отчуждаването и обезщетяването, контрола върху устройството на територията, незаконното строителство по ЗУТ и борбата с него, изискванията за техническа правоспособност от ЗУТ и административнонаказателната отговорност по закона. Обсъдени бяха наредбите на министъра на регионалното развитие и благоустройството по ЗУТ, актовете на кметовете, Общинските съвети и на главните архитекти.

Общинските специалисти представиха проблемите, които срещат при прилагането на закона. С помощта на лектора бяха намерени решения на множество казуси и трудности, възникнали в практиката на общинските администрации.

 

> Към съдържанието на информационен бюлетин брой 2 / 2002

   

 

 

 < Информационен бюлетин