МЕСТНАТА ВЛАСТ И МЛАДИТЕ ХОРА – ПАРТНЬОРИ ЗА ОБЩО БЪДЕЩЕ

 

РСО “Марица” организира на 26.04.2002 г. в гр. Харманли обучителна среща на тема: “Местната власт и младите хора – партньори за общо бъдеще”.

Срещата бе посветена на Световния ден на младежката активност и имаше за цел младите хора да научат повече за работата на местните власти и институциите; местните власти и младите хора да поставят открито своите въпроси, да създадат партньорства, да работят в екип.

Участие в срещата взеха представители на местните власти и младежки лидери от общините Харманли, Симеоновград и Любимец.

Срещата бе фасилитирана от младежкия екип на Център за развитие на община Златоград в състав: Пламен Чингаров – директор на Центъра и председател на ОбС Златоград, Антоанета Върбанова - сътрудник, Ивета Антонова, Анелия Димитрова и Борис Даскалов – доброволци.

Младежките групи от общините представиха своята работа и постижения. В община Харманли имат създаден Общински младежки съвет, избран младежки кмет и се реализират културни и благотворителни мероприятия. По проект на общината към Съвета на Европа има учреден Младежки форум и сега предстои да бъдат реализирани 4 проектни идеи с участието на млади хора. В общините Симеоновград и Любимец младите хора са в процес на подготовка на създаването на Младежки съвет. Представителите на община Златоград споделиха богатия си опит в работата с младите хора и местните власти. При тях функционира младежки център към Център за развитие на община Златоград, който реализира екологични проекти, международни обмени и обучения “от младите за младите”.

След това чрез метода на мозъчната атака се споделиха проблемите, които вълнуват младите граждани на обществото. Изброени бяха: вечерния час, липсата на материална база за организиране на свободното време, липсата на съвременна материално-техническа база в училищата и други. За приоритетен проблем бе избран вечерният час. Младите хора в партньорство с представителите на общината трябваше да предложат конкретни решения на проблема под формата на ролева игра. Участниците се разделиха на пространствен принцип в 6 групи, представляващи: граждани (родители, учители), НПО, общински съвет, кмет, полиция, ученици. Всеки предложи начин за решаване на проблема от своята позиция. Георги Василев и Пламен Чингаров – председатели на Общински съвет, съответно в общините Харманли и Златоград, разказаха какви мерки са предприели на местно ниво. И в двете общини проблемът е бил подложен на обществени дискусии. Взело се е решение да се оказва контрол върху собствениците на заведения, на които се забранява да обслужват непълнолетни граждани след 22 часа. При първо нарушение се налага глоба, а при повторно нарушение – глоба и отнемане на разрешителното за неопределен период.

В следобедните часове младите граждани на Харманли, Любимец и Симеоновград бяха запознати от своите връстници от Златоград с функциите на държавната и местната власт, особеностите на местното самоуправление и възможностите на гражданите да се включват в него. Разиграха се казуси от ежедневието на всеки гражданин, с които се сблъскваме в даден момент.

Следващите теми касаеха гражданското общество и неправителствения сектор. Разгледаха се ползите и принципите от прилагането на Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите. Темата, към която участниците проявиха най-голям интерес, бе правата и задълженията на гражданите според Наказателния кодекс. Дискусиите завършиха с ролева игра и тест.

В края на обучителната среща всеки от участниците получи благодарствена грамота за участие и се връчиха награди на най-активните младежки лидери.

Участниците се разделиха с убедеността, че всеки човек, воден от своята добра воля и социална ангажираност, представлява ценен ресурс за обществото и с обединените усилия на всички ще можем да променим света около себе си към по-добро.

 

 

> Към съдържанието на информационен бюлетин брой 2 / 2002

 < Информационен бюлетин