БЪДЕЩАТА СЪДБА НА ОБЩИНА МАДЖАРОВО ВЪЛНУВА ВСИЧКИ

 

 

Изминаха две години от встъпването на новото общинско ръководство в редиците на местната власт, които сега ни се струват само мимолетен миг от дългия път към възраждането на община Маджарово.

Мисълта за Маджарово, болката за Маджарово, надеждата за бъдещето на Маджарово бяха причината и подтика Общинският съвет да запише в Стратегическия план за развитие на общината, че “Основната цел за дългосрочното развитие на община Маджарово е превръщането й в устойчиво развиваща се част от националната територия, повишаване качеството на живот на хората от общината, превръщането й в привлекателен център за труд и отдих”.

За постигането на тази амбициозна цел в съвременните условия е нужна много работа, много упоритост и пълноценно използване на местния природен, трудов и икономически потенциал. Ето защо кметът на общината г-н Атанас Димитров съвместно с РСО “Марица” стана инициатор на форума “Местните и централни власти, бизнес, НПО и граждани – възможности за взаимодействие и партниране за устойчиво развитие на Източни Родопи”.

Форумът бе проведен през месец април тази година, с фасилитатор – Александър Михайлов, главен експерт в столична община. Учудващо и особено радостно за нас бе, че в залата на Общинска администрация Маджарово се събраха два пъти повече граждани от изпратените покани. Това бе ясен знак, че бъдещата съдба на Маджарово и на района на Източните Родопи вълнува всички.

На форума присъстваха народният представител от ДПС – Мустафа Зинал, представители на МОСВ, РИОС – Хасково, на съседните ни общини – Харманли и Самболово, бизнесмени, представители на неправителствени организации и граждани от общината и района на Източните Родопи.

Всички споделиха своите виждания за проблемите, които спъват развитието на този край. Като основни пречки бяха посочени: липсата на нормативна база, стимулираща развитието на крайграничните райони; лошата инфраструктура и липсата на постоянен доходоносен поминък. Силно задържащо влияние оказват и липсата на инвестиции, на квалифициран човешки потенциал, на инициативност сред местната общност.

Водени от желанието за активно участие в процеса на промяна в община Маджарово, всички присъстващи се обединиха около идеята за създаване на Обществен съвет за развитие на община Маджарово, който да стане пълноправен партньор на местната власт в дейността й за възраждане на общината.

Присъстващите подписаха споразумение, чийто клаузи определят целите, ценностите, принципите и дейностите, към които обществения съвет ще се придържа в своята работа.

С особена острота се разгоря дискусията между представителите на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието и аудиторията относно необходимостта от създаването на природен парк Източни Родопи. Според природозащитниците, разпоредбите на закона в никакъв случай няма да засегнат чувствително интересите на местното население и неговия поминък.

Представителите на бизнес средите и общинските съветници се противопоставиха на тази теза, тъй като в чл. 31 от Закона за защитените територии изрично са посочени забраните за:

  • Паша на кози извън определените за това места;

  • Извеждането на голи сечи в издънковите гори на площ, по-голяма от 2 ха. – за справка: годишно на община Маджарово е нужно да провежда голи сечи на територия не по-малко от 15 ха., тъй като населението е бедно и се отоплява изключително с дърва;

  • Извършването на дейности и строителство, които не са разрешени със заповедта за обявяването на парка, плана за управление на парка и устройствените и технически планове и проекти;

  • Добива на полезни изкопаеми по открит способ – тази забрана предизвика особено разгорещени спорове, тъй като основен поминък на населението в община Маджарово в продължение на 50 години е било именно минното производство. Според направени от чужди фирми предварителни проучвания, на територията на общината има находища на злато. Предстои обявяването на площ за търсене и проучване “Маджарово”, което ще даде възможност да се докаже дали златните запаси в Маджарово са достатъчно богати за извършването на промишлен добив. Обявяването на цялата територия за природен парк ще отблъсне потенциалните инвеститори, тъй като забраната за добив по открит способ ще обезсмисли вложените в геоложки проучвания инвестиции.

Всички присъстващи бизнесмени, общински съветници и представители на местната власт изразиха становище, че в настоящия момент най-важният проблем, който следва да се реши, е липсата на доходи за голяма част от населението. Ето защо те категорично не са съгласни с изграждането на природен парк “Източни Родопи”, защото по този начин ще се затрудни поминъкът на населението /паша на кози и добив на дърва за огрев/, както и ще се постави бариера пред бъдещите инвестиции, дейности и строителство в община Маджарово.

Въпреки възникналите спорове по този проблем, общинското ръководство искрено се надява, че желанието за съвместна работа ще прерасне в едно действено партньорство между местните власти, бизнеса, НПО и гражданите, за да се превърне нашата община в просперираща част от територията на Република България.

 

Лидия Велкова

Секретар

Община Маджарово

 

 

> Към съдържанието на информационен бюлетин брой 2 / 2002< Информационен бюлетин