ОБЩИНИТЕ НА РСО “МАРИЦА” ОБСЪДИХА ПРАКТИЧЕСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВИТЕ ФИНАНСОВИ СИСТЕМИ, СЪОБРАЗЕНИ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

 

На 8 и 9 май 2002 г. РСО “Марица” организира семинар за финансистите на общините-членове на Сдружението на тема: “Практически действия за внедряване на системи за финансово управление и контрол в общините”. Инициативата имаше за цел да се изясни протичането на процедурите, използването на работните инструкции и типовите документи, както и да се обсъдят всякакви въпроси, налагащи промени в организацията на работата във финансовите отдели на общините.

Методическите указания за приложението на СФУКО се дадоха от екипа на Борислав Борисов от Дунавски център за обучение и развитие – Свищов, които през месец март разработиха Наръчник на СФУКО за общините-членове на Сдружението.

Борислав Борисов представи Ръководството за внедряване на СФУКО. Той уточни, че интегрираната СФУКО е базирана на принципите на управление на финансовите ресурси на общината, стандартите, заложени в ЗМСМА, Закона за държавния бюджет на РБ за съответната година, Закона за общинските бюджети, Закона за държавния вътрешен финансов контрол и Правилника за неговото приложение, стандартите за вътрешен контрол на ИНТОСАЙ и изискванията на Европейския съюз, отразени в глава 28 от преговорите за присъединяване. Конкретен повод за въвеждане на системата са изискванията на Агенцията ДВФК, отразени в чл. 19 от Закона за ДВФК и Указанията за изграждане и функциониране на СФУК на разпоредителите с бюджетни кредити. Общините са задължени до 30 юни да внедрят системите, след което ще бъдат налагани глоби.

Георги Иванов и Иван Марчевски запознаха присъстващите с общите условия, които регламентират целите на системата, отговорностите на общинското ръководство и обхвата на системата. Системата започва с декларация на ръководството на общината, защото единствено чрез неговата подкрепа биха се внедрили в практиката дейностите, свързани с ефективното финансово управление и контрол. Целта на тази част от системата е да докаже ангажимента на общинското ръководство да прилага принципите на прозрачност при вземане на решения, свързани с финансовите средства на общината. Чрез нея се гарантира законосъобразно, целесъобразно и ефективно изразходване на бюджетни средства.

Въвеждането на системата в действие става с решение на Общинския съвет или заповед на кмета на общината, а актуализирането й става със заповед на оторизирано за целта длъжностно лице.

За гарантиране на качество при осъществяване на финансовата дейност е отговорен всеки отделен сътрудник в общината, в отделите към нея и в звената на бюджетна издръжка. Разпределението на правата и отговорностите е извършено съгласно организационната структура и разпределените в матриците за права и отговорности по отделните процедури правомощия, отразени в длъжностните характеристики.

Ръководителите на организационните звена отговарят за създаването, функционирането и поддържането на СФУК в своите звена.

Заместник кметът “Финанси”, главният счетоводител и ръководителят отдел “Вътрешен контрол” отговарят за координацията на всички средства и мероприятия в общината, които са нужни за поддържането и развитието на СФУК. Това се отнася специално за съставянето и изменението на документацията по системата.

След това бяха описаха подробно елементите на системата:

  • бюджетен процес,

  • предварителен контрол,

  • последващ контрол и мероприятия за подобрение,

  • управленски и организационни процеси.

За да постигне целите си всяка система трябва да описва действия, които се предприемат, начина и последователността на тяхното извършване, ангажиментите на конкретните изпълнители и доказателства за извършване на предвидените действия. На тази логика се базира и СФУКО, която за всеки елемент, описан по-горе, включва:

  • Основни процедури. Описание на процесите. Матрици за правата и отговорностите.

  • Работни инструкции.

  • Типове документи.

  • Приложения и свързани документи.

При разработването на Наръчника екипът на Борислав Борисов се е стремил към унифициране на дейностите, свързани с финансовото управление и контрол и начините за тяхното осъществяване. Това дава възможност системата да се използва от общините с минимални промени. Тези промени са необходими единствено по отношение на разпределението на правата и отговорностите на служителите. Протичането на процесите, работните инструкции и типовите документи в преобладаващата си част са стандартизирани и могат да се използват без промени в общините.

 

 

> Към съдържанието на информационен бюлетин брой 2 / 2002

   

 

 < Информационен бюлетин