РСО “МАРИЦА” СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПРЕД ПРОГРАМА HAPI

 

 

През месец юни РСО “Марица” спечели проект по програма HAPI. Програмата, създадена през май 2000 г. от Американската агенция за международно развитие, се администрира от Фондация за развитие на демократичните права, със седалище в Унгария. Целта на фондацията е да подпомага трансфера на икиномически и политически опит и знания между страните в преход чрез организиране на обучителни визити, семинари и форуми.

Проектът, който РСО “Марица” разработи и представи по програма HAPI е на тема: “Променящата се роля на местните власти – публично-частните партньорства като предпоставка за реализиране на успешен бизнес в модерния свят”. По проекта се предвижда кметовете на общините-членове на РСО “Марица” да заминат на едноседмична обучителна визита в Унгария през месец септември.

Основната цел на обучението ще бъде да се рзкрият възможностите на обществено-частните партньорства за ефективно развитие, като акцент ще бъде поставен върху:

  • Детерминиране на ролите и отговорностите на местните власти в процеса на създаване на публично-частни партньорства.

  • Стимулиране на диалога между общинските власти и представителите на бизнеса за икономическо развитие.

Основните теми, които ще бъдат разисквани по време на обучителния форум са:

  • Определяне на целите, потребностите и приоритетите на обществата в преход и обединяване на усилията на всички сектори за икономическо развитие;

  • Как частният сектор – основно малките и средни предприятия – могат да подпомогнат общественото развитие и как обществените организации и местните власти могат да работят за развитие на бизнеса;

  • Обединяване на обществените и частни ресурси за постигане на устойчиви икономически цели;

  • Успешни практики от Унгария в областта на обществено-частните партньорства.

В рамките на обучителната визита представителите на РСО “Марица” ще имат възможност да се срещнат със свои колеги от Унгария, да обменят с тях практически опит и идеи и да намерят решения за общи проблеми и трудности, които срещат в ежедневната си практика.

 

 

> Към съдържанието на информационен бюлетин брой 2 / 2002

 < Информационен бюлетин