24-то ОБЩО СЪБРАНИЕ ПРОВЕДЕ РСО "МАРИЦА"


На 18.02.2004г. в Хасково се проведе отчетно изборно заседание на Общото събрание на Регионално Сдружение на Общините "Марица".

 
На форума:
- бе приет Годишния технически отчет за дейността на РСО "Марица" за 2003 г.
- бе приет Годишния финансов отчет на Сдружението за 2003 г.
- бе приет Доклада на Гено Василев , контрольор на РСО "Марица" за 2003 г.
- за председател на сдружение "Марица" бе избран Георги Иванов Иванов - кмет на община Хасково, за зам. председатели: Стефан Иванов Танев - кмет на община Ивайловград и Гюнер Фариз Сербест - кмет на община Стамболово.
- за Контрольор на РСО "Марица" бе избран Атанас Гроздев Димитров, кмет на община Маджарово. 


Членовете на Общото събрание решиха, че е необходимо да се предприемат действия за разширяване броя на членовете на Сдружението, като се поканят общини от област Кърджали. За основен мотив бе посочен факта, че общините от областите Хасково и Кърджали са с идентични характеристики и проблеми, за решаването на които е необходимо обединяване на усилията на местните власти.


Друг от разгледаните на заседанието проблеми бе във връзка със Закона за кадастъра и имотния регистър, според който при поискване от страна на Агенцията по Кадастъра кметовете са длъжни да предоставят копия на кадастралните си планове. В този смисъл те изразиха несъгласие с разпоредбите на закона пред вид многото разходи, направени до този момент от общините във връзка с изработването на кадастралните планове.

 
Членовете на Общото събрание обсъдиха и приеха становището на Сдружението относно проблемите на общините и възможностите за тяхното решаване, поставени за разглеждане на срещата между кметовете и депутатите от Хасковски избирателен район на 26.01.2004 г. в Свиленград.

 
На форума бе обсъден и въпроса за издръжката на общинските болници. Всеобщо мнение бе, че проблемът с издръжката на болниците се дължи на неясната система за финансиране на общинските болници на базата на преминал болен. Според местните управи това може да доведе до закриването на болнични заведения, особено в по-малките общини, поради недостиг на финансов ресурс. 

 

 

 

> Към съдържанието на информационен бюлетин брой 1 / 2004

 < Информационен бюлетин