ДВА ПОРЕДНИ СЕМИНАРА ЗА ОРИЕНТАЦИЯ НА КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ СЕ ПРОВЕДОХА В ХАСКОВО И КЪРДЖАЛИ

На 04 - 05 февруари в град Хасково и на 10 - 11 февруари в град Кърджали РСО "Марица" съвместно с Национално сдружение на общините в Република България и Фондация за реформа в местното самоуправление организира два поредни семинара за новоизбрани кметове и общински съветници. Инициативите са подкрепени и от програма Инициатива местно самоуправление на Американската агенция за международно развитие. 


На обученията бяха поканени представители на общините Хасково, Свиленград, Ивайловград, Харманли, Маджарово, Любимец, Минерални бани, Симеоновград, Кърджали, Крумовград, Черноочене, Ардино, Джебел и Стамболово. 


Целта на семинарите бе участниците да придобият обща представа в рамките на следните седем модула:
- Законодателна рамка на местното самоуправление с лектори Маргарита Проданова, юрист и експерт в Столична община и Стефан Тодоров, съветник в Комисия по местно самоуправление, регионално развитие и благоустройство към Народното събрание. 
- Общински дейности и услуги с лектори Росица Георгиева, НСОРБ и Гинка Чавдарова, Изпълнителен директор на НСОРБ.
- Общинска собственост с лектори Маргарита Проданова, юрист и експерт в Столична община и Стефан Тодоров, съветник в Комисия по местно самоуправление, регионално развитие и благоустройство към Народното събрание.
- Устройство на територията с лектори Валя Бакалова, юрист и Йордан Ботев, преподавател в СУ "Климент Охридски".
- Общински финанси и бюджет с лектори Сава Попов, НСОРБ и Гинка Чавдарова, Изпълнителен директор на НСОРБ.
- Управленски умения с лектор Васил Панчаров, Изпълнителен директор на НАСО РБ.
- Партньорства с лектори Васил Панчаров, Изпълнителен директор на НАСО РБ и Таня Димитрова, ФРМС. 


Тематично основните моменти на обученията бяха участниците да се запознаят със:
- законодателната рамка, в която се реализира местното самоуправление; възможностите за взаимодействие между общински съвет и общинска администрация, в съответствие с правомощията и отговорностите по закон; формите за разширяване на обществената основа в процеса на формулиране на решенията.
- правомощията на общината в предоставянето на услуги; да се изясни смисъла на децентрализацията по отношение предоставянето на услуги; участниците да могат след няколко месеца да предложат идеи за разширяване обхвата и повишаване качеството на услугите в общините. 
- кметовете и общинските съветници да получат яснота за своята роля, правомощия и отговорности в управлението на общинсктата собственост - като участници в единен процес.
- устойството на територията като инструмент за провеждане на общинските полититки; отговорностите на общинския съвет, кмета и общинската администрация в устройственото планиране; правомощията на държавните институции в устройството на територията; осъществяването на контрол в устройственото планиране; въздействие на устройството на територията върху развитието на инфраструктурата и икономиката на общината.
- процеса на реформи към финансовата децентрализация; етапите на бюджетния процес и ролята и правомощията на общинския съвет и общинската администрация в процеса, комуникациите и взаимодействията и добрите практики в тази област; принципите на финансиране и разпределение на дейностите на делегираните и местни и методите за алтернативно финансиране.
- да опишат характеристиките на лидера; да изброят предимствата на работата в екип; да изброят основните стъпки за стратегическо планиране.
- да назоват предимствата за общината от активната медийна политика, привличането на гражданите в процеса на взимане на решения и партньорството с бизнеса; да изброят основните похвати за ефективно партньорство с гражданите, медиите и бизнеса; да се изследва опита на общините за успешни практики в партньорството с гражданите, медиите и бизнеса.


След приключване на обученията всеки от участниците получи удостоверение за участие в семинар за ориентация на кметове и общински съветници. 

 

 

 

> Към съдържанието на информационен бюлетин брой 1 / 2004

 < Информационен бюлетин