ДИРЕКТОРИ И УЧИТЕЛИ ОТ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ УЧАСТВАХА В ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА "СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ" ОРГАНИЗИРАН ОТ РСО "МАРИЦА"

На 16.12.2003г. в Димитровград РСО "Марица" организира семинар на тема: "Стратегическо планиране" в системата на образованието в общината и предстоящото изготвяне на стратегически планове. На обучението присъстваха директори и учители от училища и детски градини и представители от отдел "Образование" на община Димитровград - член на Сдружението. Лектор по темата бе Александър Михайлов, директор Дирекция Териториално устройство и децентрализация, МРРБ. Проблематиката на семинара бе интересна и актуална за присъстващите поради предстоящото изработване на стратегическите планове за образованието в една община до 29.01.2004 г. 


Срещата започна с представяне на лектора, на участниците и организацията, която представляват, като всеки имаше възможността да изрази очакванията си от срещата - отправна точка на дискусията и обратна връзка в края на семинара. На участниците бяха разяснени основните моменти на стратегическото планиране, а именно какво е това стратегическо планиране, какви са подходите в стратегическото планиране, съответните етапи на процеса на планиране, заинтересованите страни в процеса, анализът необходим като база за изработването на стратегията, митовете, които обикновено се залагат в една стратегия и които я превръщат в неработеща, визията на една стратегия, начините за достигане до конкретната визия. Проведени бяха и няколко практически упражнения, с цел илюстриране същността на проблема. На едно от упражненията участниците трябваше да предложат примерна визия за образованието в община Димитровград, като всяко от предложенията бе дискутирано с акцент на основните моменти, които трябва да съдържа една визия - приоритети, цели, задачи и дейности. На другото упражнение бе изработен примерен План за действие /Action plan/ за изработването на една стратегия, като се има предвид, че крайният посочен срок за предаването й е 29.01.2004г. 


В края на семинара лекторът се върна към първоначално изразените очаквания на всеки участник и бе отделено време за въпроси на участниците след приключване на изложението. 

 

 

 

> Към съдържанието на информационен бюлетин брой 1 / 2004

 < Информационен бюлетин