ПРОГРАМАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ НА КОРПУС НА МИРА НА САЩ В БЪЛГАРИЯ

 

Вече 40 години Корпус на мира е стабилен символ на подкрепата, която САЩ оказват на мира и сътрудничеството между държавите, на националното развитие на страните по света. Агенция към правителството на САЩ, основана през 1961 г. от президента Джон Кенеди, Корпус на мира заема уникално място сред програмите за международно съдействие, тъй като:

• помощта се осъществява предимно в сътрудничество с организации на местно (общинско) равнище ;

• помощта е пряка и дългосрочна (двугодишна);

• доброволците от Корпус на мира научават и ползват езика на съответната страна - домакин;

• доброто езиково, техническо и културно обучение, което получават доброволците, създава отлични предпоставки за бърза адаптация към местните условия, за ползотворно сътрудничество и взаимодействие между тях и колегите им от съответните приемащи организации.

Корпус на мира е единствената правителствена организация на САЩ, чиито пратеници - доброволците - живеят и работят пряко с хората в страната-домакин, в тяхната непосредствена среда. Около 6500 доброволци предават знанията и уменията си на народите на над 70 страни. Най-голям брой доброволци - около две пети - работят в образователната сфера. Останалите по-широко представени области на сътрудничество са опазването на околната среда, здравеопазването и развитието на бизнеса и икономиката и на селското стопанство.

Основните цели на Корпус на мира:

• да подпомага заинтересуваните държави, като им осигурява квалифицирани специалисти;

• да съдейства за опознаването и по-доброто разбиране на американския народ от страна на другите народи;

• да съдейства за опознаването и по-доброто разбиране на други народи от страна на американския народ.

В съответствие с отправената от правителството на Република България покана през септември 1990 г. е подписано Споразумение между правителствата на Република България и Съединените американски щати (публикувано в Държавен вестник бр. 57/ 1998 г.). Корпус на мира започва своята работа в страната през юни 1991 г.

Корпус на мира не прилага ограничения по отношение на пола, възрастта, расата и религията. САЩ е страна на разнообразието - расово, етническо, културно. Затова и доброволците на Корпус на мира представят американското разнообразие пред хората на страната-домакин.

От доброволците се очаква да работят и живеят при условия, които са сходни с тези, при които работят и живеят техните колеги-домакини. С оглед на това, правителството на САЩ им осигурява скромна месечна издръжка, както и медицинско обслужване, езиково обучение по време на целия им престой и застраховка.Приемащата организация не заплаща по никакъв начин и под никаква форма труда на доброволците. От нея се очаква осигуряването на работно място и на жилище.

Доброволците са под прякото ръководство на приемащата организация и са длъжни да спазват местното законодателство. Освен това доброволците са длъжни да спазват и следните по-важни изисквания:

Политическа и пропагандна дейност: От доброволците не се изисква да се въздържат от изразяване на личните си политически и религиозни убеждения, но абсолютно им се забранява да се включват в дейности от политически или религиозен характер по време на службата им към Корпус на мира

Заплащане за положен труд: На доброволците не се разрешава да получават заплащане за какъвто и да е вид работа, извършвана от тях по време на службата им в Корпус на мира. Приемането на заплащане от страна на доброволец е основание за освобождаване от служба към Корпус на мира

Употреба на наркотици: Доброволците, които употребяват или са заподозрени в употреба на наркотици или упойващи средства, незабавно се освобождават от служба и се отзовават в САЩ.

През 2002 г. в България работят около сто доброволци в населени места из цялата страна по три програми: "Местно стопанско развитие", "Преподаване на английски език"" и "Околна среда".

Програма "Местно стопанско развитие" стартира през 1992 година като проект за подпомагане на малкия и среден бизнес в България. Първите доброволци, които са консултанти в областта на мениджмънта, финансите, счетоводството и маркетинга, започват работа в мрежа от бизнес центрове (първоначално шест), създавани към общинските администрации с помощта на Корпус на мира.

Впоследствие програмата се преориентира към подпомагане на местното стопанско развитие. През м. април 1999 год. е подписано споразумение с Министерство на икономиката за сътрудничество в сферата на икономическото развитие, подновено през 2001 год.

Тридесет и двама доброволци осъществяват програмата през тази година. Те са специалисти в областта на бизнес консултирането, бизнес развитието, развитието на неправителствени организации и осъществяването на обществени проекти.

Програма "Местно стопанско развитие" цели да увеличи възможностите за мобилизация на местните стопански ресурси, като отдава приоритет на малки и средни по размер общини, където нуждата от квалифицирани специалисти е най-голяма. Подпомага се създаването на организационен потенциал за насърчаване на местното стопанско развитие, поощрява се участието на гражданите във вземането на решения и в осъществяването на съответните дейности и се съдейства на местните прездприемачи да подобрят качеството на своите продукти и услуги и да разширят деловата си активност.

Доброволците по програмата работят в течение на две години непосредствено с подалите заявка за сътрудничество областни и общински администрации и неправителствени организации. Те провеждат обучение, създават мрежи от контакти, подпомагат увеличаването на прозрачността в процеса на вземане на решения, разработват и осъществяват отделни проекти за развитие, в т.ч. насочени към групи от обществото в неравностойно положение (жени, младежи, възрасттни хора, инвалиди, малцинства), популяризират ефективни методи на работа с доброволци, обучават и консултират на местни предприемачи и мениджъри, както и директорите на неправителствени организации как да развиват стопанската си дейност.

Програмата насърчава използването на информационните технологии като средство за ефективно вземане на решения, комуникации, търговия, образование и социални услуги.

Доброволци от програма “Местно стопанско развитие” непосредствено работят с областните администрации в Разград и Силистра, общинските администрации на Белене, Борово, Габрово, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Панагюрище, Плевен, Ракитово, Стралджа, Тутракан, Хасково, Якоруда и Ямбол. Те се ангажират в дейности за популяризиране на местното стопанско развитие, предлагат своя опит и подкрепа по въпросите на ефективното вземане на решения на местно и регионално ниво, съдействат за укрепване на взаимодействието между местната власт, малкия и среден бизнес и неправителствени организации, оказват помощ при разработването на стратегически планове за местно развитие или за развитие на отделни стопански отрасли, както и подкрепа за интегрирането на малцинствени и други групи в неравностойно положение; подпомагат намирането на източници за финансиране и изготвянето на индивидуални проекти и заявки за финансиране; съдействат за изготвянето на документи и брошури на английски език; улесняват контактите с чуждестранни донори или инвеститори; подпомагат обучението на персонала на общинските администрации в мениджърски умения, умения за работа с гражданите, разработване и управление на проекти, английски език и компютър.

Доброволци по програмата подпомагат нестопански организации, повечето от които са от типа на агенции за регионално развитие и бизнес центрове, в т.ч. и по проекта JOBS (част от доброволците са разпределени едновременно към общинска администрация и нестопанска организация в едно и също населено място) в Айтос, Враца, Дулово, Габрово, Кърджали, Монтана, Николаево, Пловдив, Ситово, София и Тетевен. 

Освен съдействието в осъществяването на проекти в специфичните сфери на дейност на съответните нестопански организации (клубове за обучение в провеждането на дебати, обучение на млади лидери, компютърно обучение, обучение на бременни жени, помощ срещу насилието, интегриране на малцинствени групи, борба с наркоманията, подпомагане на занаятите, развитие на гражданското общество, развитие и популяризиране на програмите на Junior Achievement, преподаване на английски език или на специализирани курсове като, например, овладяване на конфликти, работа в екип), доброволците им помагат в укрепването на организационния им потенциал: въвеждане на системи за стратегическо планиране, за текущ контрол и оценка, за работа с доброволци, разработване на средства и организиране на кампании за популяризиране на дейността им, изграждане на мрежи, обучение в изготвянето и управлението на проекти, в работа в интернет и с донори, установяването на контакти, определянето на мисия, поставянето на цели, изготвяне на устави, планове за действие и други документи, свързани със стратегическия и текущ мениджмънт. Те съдействат за задълбочаване на сътрудничеството между местните власти, бизнеса и нестопанския сектор за съвместно осъществяване на проекти с местно значение; в търсенето на възможности за достъп до национални и чуждестранни програми за подпомагане на местното развитие и самоуправление; в написването на предложения за безвъзмездно финансиране и набиране на парични средства.

Доброволците, които работят за агенции за регионално икономическо развитие, бизнес центрове и търговско-промишлени палати, се занимават с консултантска дейност, бизнес обучение и информационни услуги с цел подпомагане развитието на малкия и среден бизнес: консултации по управлението на малки или семейни фирми и по маркетинга на техните продукти (анализ на възможностите за създаване на нови предприятия, маркетингови проучвания, изготвяне на бизнес планове, финансов анализ, намиране на потенциални източници на капитал, кандидатстване за заеми, установяване на контакти с чуждестранни фирми, управление на човешките ресурси, бизнес етика); разпространение на бизнес информация; курсове и семинари по бизнес управление и английски език; превод на документи; намиране на адреси на фирми - евентуални клиенти; подготовка и оформяне на документи, изготвяне и управление на индивидуални проекти за финансиране.

Новата група доброволци от програма “Местно стопанско развитие” ще започне работа към български организации от края на месец октомври 2003 година след преминаване на двумесечен курс на обучение по български език и култура, както и по местно развитие.

 

Всички организации, които проявяват интерес към привличането на доброволци от програма “Местно стопанско развитие” на Корпус на мира за подпомагане на дейността си, могат да получат Информационния пакет на програмата с по-подробна информация за доброволците и възможностите и условията на сътрудничество, като се обърнат към:

Антон Пашов, Директор на програма "Местно стопанско развитие"

или Диляна Момчилова, Асистент на програма "Местно стопанско развитие”

Корпус на мира

София 1000, ул. "Цар Асен" No. 6

тел: (02) 980-02-17, в. 115

факс: (02) 981-75-25

apashov@bg.peacecorps.gov

 

Заявки ще се приемат до 15 април 2003 год. Формулярът се изпраща при проявен интерес от страна на българска организация.

 

Повече подробности за програмата можете да намерите и на уеб-страницата на Министерство на икономиката:

http://www.mi.government.bg/integration/ppf_bg/docs.html?id=66363

(Материалът е предоставен от Директора на програма "Местно стопанско развитие" на Корпус на мира в България)

 

> Към съдържанието на Информационен бюлетин брой 1/2003г.

 

< Информационен бюлетин