РСО “МАРИЦА” И “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ”ЕАД - ПЛОВДИВ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА ЗАМЯНА НА ДЪЛГОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ КЪМ ДРУЖЕСТВОТО СЪС СОБСТВЕНОСТТА ИМ ВЪРХУ ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ

На 30 октомври 2002 г. РСО “Марица” организира среща между кметовете на общините-членове на Сдружението и представители на “Електроразпределение” ЕАД – г-н М. Томов, директор на “Електроразпределение” ЕАД – Пловдив и г-н Р. Лозев, директор на “Електроразпределение” – Хасково.

    

Целта на проведената среща бе да се направят първите стъпки в стартирането на процедура за замяна на дълга на общините към ‘Електроразпределение” ЕАД със собствеността върху енергийни обекти, притежавани от общините-членове на РСО “Марица”, съгласно § 67 (1) и (6) от Закона за енергетиката и енергийната ефективност.

 

Преди да започне процедурата по оценяване и плащане на съоръженията, общините трябва да докажат собствеността си върху енергийните обекти, които ще бъдат предоставени възмездно на “Електроразпределение” ЕАД. След установяване на собствеността от страна на общините енергийните обекти ще бъдат оценени и категоризирани от независима експертна комисия.

Договорено бе създаването на работна група с участието на експерти от общините-членове на РСО “Марица” и представители на енергийното дружество, които да отговарят за изпълнението на процедурата. Действията трябва да бъдат предприети във възможно най-кратък срок, тъй като в § 67 (6) се определя като краен срок 31 декември 2002 г.

В резултат на срещата между общините-членове на РСО “Марица” и представителите на “Електроразпределение” ЕАД бе подписано споразумение за стартиране на процедурата за изкупуване на средствата за търговско измерване, изградени със средства от общинските бюджети на основание §67 (1) и (6) от Закона за енергетиката и енергийната ефективност, ЗОС и приетите от съответните общински съвети наредби по реда на чл. 8, ал. 2 от ЗОС.

Решено бе да се подготви и при следващата среща да се подпише протокол, в който да се определят задълженията на двете страни при изпълнение на процедурата за замяна на дълговете на общините към “Електроразпределение” ЕАД със собствеността им върху енергийните обекти.

 > Към съдържанието на Информационен бюлетин брой 4 / 2002г.< Информационен бюлетин