В ДИМИТРОВГРАД, МАДЖАРОВО И ХАРМАНЛИ ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ ПО ПРОГРАМА ФАР НА ЕС

 

Проект “Укрепване и подобряване на екологичната среда на река Меричлерска” приключи с успешно постигнати цели, и гаранции за устойчивост. Дейностите по проекта се осъществиха в гр. Меричлери, Община Димитровград, район който принадлежи към целевите области включени в Проект за заетост в районите с минна и стоманодобивна промишленост (SMAEP).

През първия етап на проекта беше проведено обучение с продължителност 2.5 месеца в резултат на което бяха преквалифицирани 100 безработни, предимно с тежко семейно положение и младежи с неравностоен социален статус. Безработните придобиха професиите “Строител на зидарии и мазилки” и “Строител на облицовки и настилки”, а за времето на обучението си получиха месечни стипендии. Обучението се осъществи от Техникума по строителство – гр. Димитровград чрез първи партньор по проекта – Информационен център за развитие на Община Димитровград.

Основната строителна дейност бе изграждането на подпорни стени на бреговете на реката в трикилометров участък в рамките на града. Успоредно с нея се извърши и подготовката на площите за залесяване.

На четири от мостовете по р.Меричлерска бяха отлети стоманобетонови блокажи, ликвидираха се получените изравяния в течение на времето от високите води. В резултат на извършените строителните работи бяха създадени 102 временни работни места от които 8 останаха постоянни работни места с цел поддържане на чистотата по брега на реката и местата за отдих, и контрол относно забраната за изхвърляне на битови отпадъци по брега.

Въпреки появилите се непредвидени проблеми – тежката зима, отказът на партньор по проекта, падналите валежи в края на м. юли, затруднили строителните работи и породили необходимостта от допълнително укрепване на мостовете на р. Меричлерска екипът на проекта успя да се вмести в установените срокове и да завърши успешно предвидените дейности.

Ефектите от реализираното се проявяват в много посоки:

  • Почистено бе корито на река Меричлерска като бяха ликвидирани образувалите се микросметища по него;

  • Укрепиха се устоите на мостовете и се разшири коритото на реката, което гарантира стабилността на мостовете. Чрез укрепителните мероприятия по бреговете на реката се ликвидира опасността от наводнения и бедствия;

  • Залесени бяха двата бряга на реката;

  • Намали се замърсяването на р. Марица в долното и течение;

  • Прекрати се съществуващата порочна практика за неорганизирано и неконтролирано изхвърляне на битови отпадъци по протежението на реката;

  • Създаде се постоянна заетост на 8 безработни от града, съкратени от минната промишленост, а други 92 получиха реални шансове за реализация на трудовия пазар благодарение на придобитата нова професия;

  • Активизира се гражданската самоинициатива и самоконтрол по отношение на опазването на градската среда.

Реализирането на проекта позволи решаването на основни екологични и социални проблеми за град Меричлери и Община Димитровград. Извършените дейности и натрупания опит у екипа от специалисти ще позволи на водещата организация Община Димитровград да предприеме действия на следващи етапи по подобряване на инфраструктурата и околната среда в Меричлери като изграждане на канализация на града, създаване на зона за отдих, създаване на условия за курорт и балнеолечение от лековитите минерални извори край града.

Красимир Станков

Община Димитровград

 

 

Приключи реализацията на проект “Благоустрояване на терени в град Маджарово”, финансиран от програма ФАР на ЕС. Резултатите от изминалите десет месеца работа по проекта са:

  • 28 безработни, съкратени от миннодобивната промишленост и членове на техните семейства преминаха обучение и получиха сертификати по строителните специалности “зидаро-кофражист” и “настилки и облицовки”.

  • Премахнати са част от негативните последици от развитието на минното производство, изчистени от строителни отпадъци и рекултивирани са 4 общински терена с обща площ 30 дка.

  • Създадена бе заетост на 22-ма от обучените бенефициенти. В продължение на 5 месеца те активно работиха по създаването на нов облик общинския център.

В резултат на това гражданите и гостите на град Маджарово вече се радват на новоизграден парк в центъра на града, две детски площадки с атрактивни съоръжения за игра – влакче, пързалки, люлки, баскетболно игрище. Обновените зони за отдих са озеленени и залесени, поставени са нови пейки и осветление. Паркът с изградения в него декоративен скален водопад се превърна в любимо място за разходки и срещи на жителите на града.

Официалното откриване с освещаването на обектите, което се състоя на 6 ноември 2002 бе уважено от експерти от Изпълнителната агенция към МТСП, от местния екип към МТСП – Кърджали, както и от много граждани. Лентата на обекта бе прерязана от Елена Колева – консултант по маркетинг към МТСП с пожелания за бъдещи успешни проекти.

Стефка Ташева

Координатор “Проекти и програми”

Община Маджарово

 

 

В Харманли бе реализиран проект “Обучение и придобиване на специалност при изграждане на обект “Улица от Общински пазар – Харманли”, финансиран по програма ФАР на Европейския Съюз. Общата стойност на проекта възлиза на 71 000 евро.

По проекта бе създадена част от инфраструктурата на новостроящия се Общински пазар - гр, Харманли чрез изграждането на улица, която ще осъществява транспортната връзка между града, новостроящия се покрит пазар и извора за лечебна вода. В изграждането на обекта се включиха 18 безработни, които преминаха курс на обучение по две направления “настилки и облицовки” и “зидаро-кофражист”. Обучението по проекта бе осъществено от преподаватели от Техникум по строителство и благоустройство - град Хасково като на завършилите обучението бяха издадени удостоверения за придобита специалност, с които безработните повишават конкурентноспособността си на ртудовия пазар.

Преминалите обучението бяха наети на работа с трудови договори от партньора по проекта – фирма “Ковег” ООД като след приключването на проекта двама от тях бяха назначени на постоянна работа във фирмата.

Костадинка Грудева

Координатор по проекта

Община Харманли

 

 > Към съдържанието на Информационен бюлетин брой 4 / 2002г.

< Информационен бюлетин