ОБЩИНИТЕ-ЧЛЕНОВЕ НА РСО “МАРИЦА” В ПОДКРЕПА НА ФИНАНСОВАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

 

На 15 октомври 2002г. Регионално сдружение на общините “Марица” организира работна среща на тема: “Финансовата децентрализация и необходимите промени в законодателството”.

В срещата взеха участие кметове и финансисти от общините членове на РСО “Марица”. Лектор на срещата беше Стефан Иванов, участник в сформираната във връзка с необходимостта от финансова децентрализация, работна група между Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, НСОРБ и Инициатива Местно Самоуправление.

На срещата бяха обсъдени необходимите промени в следните нормативни документи: закона за общинските бюджети; закона за местните данъци и такси; закона за общинската собственост.

В резултат на срещата бе разработено становище в подкрепа на групата по децентрализация, което бе изпратено до Министерство на финансите, Комисия по бюджет и финанси в НС, Депутатите от 29 и 9 МИР.

СТАНОВИЩЕ

 

Относно: финансовата децентрализация и необходимите промени в законодателството

 

Уважаеми Дами и Господа,

От името на единадесетте общини-членове на Регионално Сдружение на Общините “Марица” бихме искали да изразим нашата подкрепа за направените проектозакони в посока децентрализация на правомощията на местните власти. Ние, кметовете на общините-членове на РСО “Марица” сме убедени, че децентрализацията е един от ключовите въпроси, определящи темповете на развитие на общините. Ефективността на положените усилия на местно и регионално ниво до голяма степен зависят от политиката на правителството и работата на нашите народни представители в Парламента по отношение на отговорностите и правата на местните власти.

След като участвахме в множество дискусии и срещи за обсъждане на предложения за промени в нормативната база регламентираща работата на местните власти в частност на Закона за общинските бюджети, Закона за местните данъци и такси и Закона за общинската собственост, ние считаме, че предложените от Групата за децентрализация промени в нормативната уредба са необходими за финансова стабилност на общините и ще доведат до повишаване ефективността на нашата работа и до подобряване качеството на услугите, които предлагаме на населението.

В момента един от най-сериозните проблеми, който стои пред местните власти е значителното разминаване между отговорностите и правата им. Българските общини ежедневно се сблъскват с недостига на финансови средства за покриване на необходимите разходи. Те са прекомерно финансово зависими от централните власти, имат ограничени възможности за влияние върху размера на общинските приходи, както и върху управлението на своите разходи. Важен проблем е и липсата на действащи стимули за местните власти да увеличават собствените си приходи, да подобряват услугите, които предоставят на своите граждани и да благоустрояват общините си.

Във връзка с това считаме за особено ефективни следните промени в законите, регламентиращи работата на местните власти:

  • общините да имат право да определят размера на местните такси;

  • местните власти да избират базата върху която се формират местните такси;

  • органите на местните власти да имат право да решават в кои случаи да предоставят законови облекчения и освобождаване от такси;

  • дейностите на общините да бъдат разделени на делегирани от държавата и местни. Делегираните от държавата дейности да бъдат финансирани 100%, а местните дейности да се финансират от собствените приходи на общините;

  • на общините, които имат малки или нямат собствени приходи да бъде предоставяна “изравнителна субсидия”;

  • данъка общ доход да влиза 100% в общинските бюджети;

  • ангажимент на общините да бъдат учрежденията, които обслужват граждани на самата община, а институциите, обслужващи региона или страната да бъдат ангажимент на държавата;

  • по-големи правомощия на общините за отчуждаване на собственост при доказана обществена необходимост;

  • увеличаване на максималния срок, за който общинската собственост може да се отдава под наем до 10 години, за да се стимулират ползвателите да инвестират в подобряването на имота.

Ние общините-членове на РСО “Марица” се обръщаме към народните представители в 39-то Народно събрание на Република България с молба за подкрепа на тези така важни за подобряване положението на избирателите и повишаване на ефективността на нашата работа промени в нормативната база.

 

 

 > Към съдържанието на Информационен бюлетин брой 4 / 2002г.

 

< Информационен бюлетин