ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ РСО “МАРИЦА” БЕ НА ОБУЧИТЕЛНА ВИЗИТА В БУДАПЕЩА, УНГАРИЯ

От 23 до 29 септември кметовете на общините членове на РСО “Марица” бяха на обучителна визита в Будапеша, Унгария. Посещението бе осъществено по проект, който Сдружението спечели пред програма HAPI, администрирана от Фондация за развитие на демократичните права, Унгария. Целта на програмата е да подпомага трансфера на икиномически и политически опит и знания между страните в преход чрез организиране на обучителни визити, семинари и форуми.

Темата на едноседмичното обучение бе “Променящата се роля на местните власти – публично-частните партньорства като предпоставка за успешно развитие”. В продължение на пет дни кметовете от регион Хасково се запознаха със същността на унгарското местно самоуправление, ролите и отговорностите на местните власти в процесите на създаване на публично-частни партньорства, а също така имаха възможността да обменят полезен опит, информация и идеи за решаването на общи проблеми. Лектори на обучението бяха представители на местните и централни власти в Унгария.

През първия ден – 23 Септември, лектор бе г-н Йозеф Бекении, началник отдел към Министерството на Вътрешните работи. Той запозна българската група със структурата, дейността и задълженията на местните власти, както и с начина на функциониране на общинските съвети и общинските администрации в Унгария. Акцент бе поставен върху институционалната и правната рамка на дейността на общините, както и тяхната връзка с частния сектор и неправителствените организации. Г-н Бекении посочи и основните моменти в сътрудничеството между местните и централните власти.

След лекцията делегацията посети община Дунаваршай, където се запозна с кмета на общината г-н Мартон Палфи. Като положителна практика в резултат на създаденото публично-частно партньорство бе посочено изграждането на канализационната система, взета на концесия от общината съвместно с частна фирма. Г-н Палфи отговори на въпросите свързани с правните и техническите особености на това партньорство, с неговите преимущества и недостатъци.

Тема на лекцията и дискусиите през втория ден, бе финансовата система на общините. Лектор бе г-жа Едит Кужтосне, началник отдел към кабинета на Премиера. Г-жа Кужтосне запозна българската група със системата на финансиране на местното самоуправление в Унгария. Тя акцентира върху особеностите на данъчната система в общините, регулацията на общинските финансови източници, имуществото на местните самоуправления и контрола за тяхното стопанисване, Закона за дълговете – процедурата за изплащане на дълговете и Закона за отговорността.

Следобед бе организирано посещение до община Вересегихаз, в която е реализирано успешно общинско партньорство в областта на здравеопазването: “Вересегихаз – програма за живот”. За да предоставят на гражданите качествени услуги в сферата на здравеопазването, град Вересегихаз и околните села са учредили асоциация, в която освен кабинета на кмета са се включили и различни икономически организации. Участниците се срещнаха с кмета на общината – г-н Бела Пастор, който представи историята и процедурите на това сътрудничество.

В сряда представителите на българската делегация бяха запознати с възможностите за ефективно регионално развитие. Г-н Рудолф Вираг, началник отдел към кабинета на премиера, представи програмите на правителството за местно икономическо развитие, различните нива на публичната администрация, корпоративната система на местните власти в Унгария и ролята на общинските асоциации в сътрудничеството между местните власти, частния сектор и гражданските организации. Като положителна практика бе изтъкнат примера на община Нийрсег, която от изостанал район е успяла да привлече частните организации да подпомогнат успешното развитие на региона.

В четвъртък – 26 Септември, бе представена корпоративната система на местните власти в Унгария, посочено бе мястото на общинските асоциации, тяхното сътрудничество с местните власти и частните фирми, както и връзката между общините и предприемачите. Лекцията бе изнесена от г-н Йозеф Багиин, кмет на град Асзоди президент на Унгарската национална асоциация на местните власти. Г-н Багиин обясни в детайли работата на общинските асоциации и тяхната роля в живота на градовете и бизнеса. Участие в дискусиите взе и г-н Геза Сзабо, професор в научния университет в Пекс, който представи положителните практики свързани с възможностите на общините и частния сектор за развитие на туризма и обясни как туризмът допринася за развитието на градовете и страната. Също така даде примери за различните възможности за създаването на обществено-частни партньорства в тази област – винопроизводство, селски и балнеоложки туризъм, пчеларство, производство на плодове.

Следобед българската делегация имаше възможността да посети община Будаьорс, намираща се в непосредствена близост до Будапеща. Г-н Петер Дудас, нотариус на Будаьорс, сподели възможностите и преимуществата на града- благоприятно географско положение, в близост до столицата и до магистралата. Целта на посещението бе да се запознаят гостите с възможностите за икономическо развитие, начините и средствата за привличане на инвеститори, които да работят в сътрудничество с общината. Българската делегация разгледа изградения индустриален парк, в който участие вземат множество чуждестранни фирми.

В петък – 27 Септември, обучението премина в работа в групи, която включваше анализиране на предвидените промени в наредбата за местното самоуправление, които ще настъпят след 1 Януари, 2003 г., както и редица други разпоредби, засягащи обществено-частните партньорства /приватизиране на общинска собственост и др./.

Целта на този последен етап от обучението бе да се представят на българските експерти важните елементи от сътрудничеството и партньорството между местните власти и бизнес сектора, които подпомагат местното самоуправление и икономическото развитие на градовете в Унгария.

Следобед работата по групи продължи под ръководството на г-н Чаба Лаки, като всеки от участниците в обучението трябваше да изготви план за действие. Всеки план за действие беше в съответствие с нуждите на съответната община или организация и включваше разработен план за сътрудничество и развитие с помощта на експерти.

По-късно вечерта на официална вечеря на всеки един член на българската делегация бе връчен сертификат за завършено обучение в областта на местните власти и обществено частните партньорства.

В събота – 28 Септември, българската делегация бе на официално посещение в българското посолство в Унгария, където се срещна с посланика на България в Унгария господин Светлозар Панов. Обсъдени бяха впечатленията от наученото за системата на местното самоуправление в Унгария, регионалното и икономическо развитие на самоуправленията, създаването на обществено-частни партньорства и възможностите за побратимяване на български и унгарски общини.

  > Към съдържанието на Информационен бюлетин брой 4 / 2002г.

 

< Информационен бюлетин