“ДОЙДЕ МОМЕНТЪТ, КОГАТО МЛАДИТЕ ХОРА И МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ТРЯБВА ДА РАБОТЯТ ЗАЕДНО”

 

На 27 септември 2002 г. в гр. Димитровград РСО “Марица” организира провеждането на обучителна среща на тема: “Младите хора и публичната власт – партньори за постигане на устойчиво развитие”.

Срещата бе посветена на Деня на Българската община и имаше за цел младите хора да научат повече за работата на публичните власти и институциите, да поставят открито своите проблеми, да се обмени положителен опит и да се създадат партньорства.

В инициативата участваха представители на местната власт в община Димитровград, отделите “Образование” и “Младежки дейности” към Общинска администрация - Димитровград, неправителствени организации, младежките лидери от 4-те елитни училища, местните медии.

Срещата бе фасилитирана от екип на Център за развитие на община Златоград в състав: Пламен Чингаров – директор на Центъра и председател на ОбС Златоград, Антоанета Върбанова - сътрудник, Ивета Антонова, Анелия Димитрова и Борис Даскалов – доброволци.

В началото на срещата Г. Георгиев, председател на ОбС - Димитровград, приветства младите хора за готовността им да се включат активно в живота на общината и изрази подкрепата си за диалог между младите хора и местните власти, тъй като това е пътя за постигане на балансирани интереси. Той им пожела да открият перспективата си за развитие не другаде, а в общината, в която живеят и учат в момента.

Славейко Стоянов, заместник кмет на община Димитровград, изтъкна ролята на младите хора като фактор за развитие на общината. Той каза: “Дойде моментът, когато младите хора и местните власти трябва да работим заедно”.

Своите положителни практики представиха неправителствените организации РСО “Марица”, ЦРОЗ и Информационен център за развитие на община Димитровград. Те разказаха по какви проекти работят, с какви дейности подпомагат работата на младите хора и по какъв начин могат да подкрепят създаването на устойчиво партньорства между младите хора, местните власти и НПО с цел бъдещото развитие на общината.

Първата тема, дискутирана на обучението бе “Конституция на РБ”. Представи се структурата на държавната и местната власт, правомощията и компетенциите на органите. Особено внимание се обърна на местното самоуправление и местната администрация. В края на лекцията младите хора и техните възпитатели споделиха, че тази тема е въведена в училищата за изучаване, но до момента не им е била така добре разяснена.

На младите хора бе дадена възможност да споделят своите проблеми. Бяха изброени следните: вечерния час, липсата на чистота на обществените места, липсата на осветление по улиците, трудовата заетост, младежката престъпност, свободното време. След гласуване участниците с консенсус приеха, че най-големият проблем на младите хора е липсата на пространство за организиране на свободното време.

Последва ролева игра, в която участниците бяха разделени в 6 групи. Те трябваше да представляват: кмет, общински съвет, младежки център, РПУ, граждани и песимисти. В рамките на 15 минути всяка група трябваше да представи мерки за решаването на основния проблем – свободното време на младите хора. Най-активна бе групата на песимистите, които критикуваха обществото, че не мисли за тях. След реформите в образованието на младите хора почти не им остава свободно време, а още по-малко има места, където те да изявяват своя талант. Г-жа Иванка Иванова – началник отдел “Образование” им отговори, че според нея липсва самоинициатива у младите хора. Освен това трябва да се търси подкрепата на общината чрез поддържане на постоянен диалог, а не чрез пасивност и критика. Общината често организира общоградски прояви и така предоставя поле за изява на младите хора, но те трябва да бъдат по-активни в защитата на своите интереси.

Втората тема в програмата касаеше участието на гражданите в местното самоуправление. Обърна се внимание на разликите в етапите на гражданско участие при централизирани отношения, децентрализирани и при демократична децентрализация. За младите хора бе от изключителен интерес да разберат що е НПО и как се създава младежки център. Практиката показва, че това, което обединява младите хора е свободното време, културните прояви и пътуванията с цел обмяна на положителен опит. За добрата работа на центъра е важно да се използва принципът на екипност, взаимно допълване и балансирано разпределяне на ролите. Винаги се търсят нетрадиционни решения на проблемите, което налага да се спечели доверието на организациите и институциите, които да подкрепят инициативите на младежкия център. Тогава младите хора ще имат по-голям шанс за реализация на проекта си.

Пламен Чингаров представи накратко програма “МЛАДЕЖ”, която дава възможност на младите хора да се обогатяват, да получават самочувствие, да се изявяват и да работят за реализация на бъдещи инициативи.

Третата тема от програмата бе: “Права и задължения на гражданите според Наказателния Кодекс на РБ”. Подробно се разясниха понятията престъпление, вина, наказание и други. За да се постигне по-добра яснота участниците се разделиха в 5 групи, като всяка група трябваше да реши по 1 казус от практиката. Оказа се, че е много трудно да се поеме отговорност с вземането на решение, което касае бъдещето и живота на даден човек. Това се доказа и с попълването на теста: “На кой да се даде предимство?”.

В края на семинара на участниците бяха връчени грамоти за завършено обучение на тема: “Младите хора и местното самоуправление”.

 

 

 > Към съдържанието на Информационен бюлетин брой 4 / 2002г.

< Информационен бюлетин