РЪКОВОДСТВО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА САПАРД ПОЛУЧИХА ОБЩИНИТЕ-ЧЛЕНОВЕ НА РСО “МАРИЦА”

 

По молба на РСО “Марица” бе разработен материал относно правната основа на местното самоуправление и възможностите на общините за усвояване на средства предоставяни от ЕС за изграждане на нова и подобряване на съществуващата инфраструктура по програма САПАРД. Ръководството бе разработено от експерти и бе предоставено на общините-членове на Сдружението.

Потребността от този материал възникна поради факта, че през месец Януари, 2003 г. се очаква да бъдат обявени публичните мерки на САПАРД, които позволяват на общините да кандидатстват за безвъзмездна помощ по програмата.

Разработката ще позволи на общинските служители, да се запознаят своевременно с изискванията на програмата и да обмислят и започнат подготовката на проектите, с които могат да кандидатстват пред програма САПАРД. Материалът включва информация за регионалното развитие като приоритет на държавната политика и ролята на общините, нормативната уредба в областта на регионалното развитие в България, основи на правото на Европейския съюз, информация за структурните фондове на ЕС и ролята на общините за насърчаване развитието на регионите.

В експертната разработка е направен анализ на нормативната уредба за предоставяне на безвъзмездна помощ за развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура и възможностите на общините да кандидатстват за подпомагане. Анализът включва информация за програма САПАРД, обхвата на финансовата подкрепа и размера на помощта, критериите за избираемост на проектите, специфичните изисквания за подпомагане, допустимите разходи, нормативните особености на тръжната процедура, критериите за оценка на проектите и очакваните резултати от прилагането на мярка “Развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура” съобразно Националния план за развитие на земеделието и селските райони /НПРЗСР/.

   

 

 > Към съдържанието на Информационен бюлетин брой 4 / 2002г.< Информационен бюлетин