ПРОГРАМА "Общински проекти"

на

Регионално Сдружение на Общините “Марица”

III кръг

 

Реализира се с финансовата подкрепа на Американската Агенция за Международно Развитие, чрез Фондация за Реформа в Местното Самоуправление

 

На 15 ноември 2002 г. стартира трети кръг на Програма “Общински проекти” на РСО “Марица”. По програмата ще бъдат предоставени 3 000 лв. за изпълнението на един общински проект.

 Приоритети на програмата:

 • подобряване на средата за развитие на местното самоуправление (социална, икономическа, културна и институционална);

 • партньорство между местните власти, бизнес средите и гражданските групи и сдружения, целящо развитието на общините.

 • повишаване на прозрачността в работата на местните власти и подобряване на обслужването в общините;

 • интегриране на граждани в неравностойно социално положение в обществото чрез насърчаване на участието им в живота на общините.

 • практическо осъществяване на иновационни идеи и практики в областта на местното самоуправление;

 Кой може да кандидатства:

Всяка община-член на Сдружението, която не е печелила проект по Програма “Общински проекти” може да кандидатства с една проектна идея.

Всяка община, която кандидатства по програмата трябва да осигури собствен принос в размер на минимум 10 % от общия бюджет на проекта.

 Срок за реализация на проектите: 4 месеца.

 Програмата не отпуска финансиране за:

  • разходи, направени преди началото на проекта;

  • разходи за закупуване на офис оборудване;

  • разходи за ремонтни дейности;

  • разходи за телефон и факс. 

Крайният срок за представяне на проектите е 16. 12. 2002 г. до 17.00ч. в офиса на РСО “Марица”, Хасково 6300, ул. “Христо Ботев”1, офис: 320.

 Критерии за оценка на кандидатстващите проекти:

 1. Иновативност на проектната идея;

 2. Устойчивост на проекта;

 3. Качество на проектопредложението (ясно формулирани цели, дейности и целеви групи; аргументация на потребността от изпълнението на проекта и избрания подход; степен на вписване в програмните цели и приоритети, др.);

 4. Реалистичност на бюджета;

 5. Логическа обвързаност между целите, дейностите и резултатите на проекта.

Процедура по оценяване на проектите:

Проектите, отговарящи на изискванията за пълнота на пакета от документи, ще бъдат оценени от комисия в състав: 1 представител на Фондация за реформа в местното самоуправление, 2 представители на РСО “Марица”, 1 представител на община Маджарово и 1 представител на община Кърджали.

Проектите ще бъдат оценявани въз основа на посочените критерии за оценка като по всеки критерий ще бъдат присъждани от 1 до 10 точки. Ще бъде финансиран проектът, който получи най-много точки.

Предвижда се участниците в конкурса да бъдат уведомени за резултатите до 2 дни, след провеждането на заседание на оценяващата комисия.

С общината, спечелила конкурса, ще бъде сключен договор за реализация на проекта.

 Пакетът с документи за кандидатстване по програмата трябва да съдържа:

  • попълнен формуляр за кандидатстване - оригинал и копие;

  • пълен набор от задължителните приложения /бюджет и времева графика/ - оригинал и копие.

 За допълнителна информация се обръщайте към:

 Маргарита Юрганджиева, Координатор “Международни партньорства и проекти”, РСО “Марица”

 Електронна поща: margarita@maritza.info

 Дора Генова, Координатор “Представяне, издателска дейност и комуникации”, РСО   “Марица”

 Електронна поща: genova@maritza.info

 телефони: 038/66 48 69; 038/66 50 21

 
 > Към съдържанието на Информационен бюлетин брой 4 / 2002г.

< Информационен бюлетин