МЕСТНИ И ЦЕНТРАЛНИ ВЛАСТИ ОБСЪЖДАХА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

 

На 11 март, 2003 г. във Велинград се състоя среща между местни и централни власти, на която бе коментиран проектозаконът за регионалното развитие.

На срещата присъстваха: Петя Гегова – зам. министър на МРРБ, Господин Чонков – депутат от Хасковски избирателен район и кметове на общините-членове на Регионално сдружение на общините “Марица”.

 

Петя Гегова представи новите моменти в Закона за регионалното развитие. Г-жа Гегова се спря на шестте района за планиране, структурите за планиране – регионален и областен съвет, както и на основните планови документи, които включват Национална стратегия за регионално развитие, регионалните и областните стратегии за развитие. Акцент бе поставен и върху Националната оперативна програма, която е съставен елемент на националната програма за развитие, чиято основна цел е да допълва развитието на регионите там, където останалите програми не могат.

Областният съвет за развитие, според предложения законопроект, е на ниво област, като в него вземат участие кметове, представители на Общински съвет. Членовете на така създадената областна структура обсъжда и предлага тези проекти, които попадат в стратегическите цели на региона и намират своето място за финансиране.

Друга структура е Регионалният Съвет за развитие, който включва представител на МРРБ – зам. министър, както и представители на други министерства, които разработват оперативните програми. Общините ще бъдат представени от лица, определени от съответните Областни съвети за развитие. Идеята е представители на общините и на областта да могат да защитят пред съответните министерства своите проекти и те да бъдат отразени в Националните оперативни програми. Тъй като не се предвижда да има районни управители, а управляващи ще бъдат областните управители, които ще се сменят на ротационен принци, бе споделено опасението, че селекцията на проекти, които да получат фианансиране би могла да бъде пристрастна и не достатъчно обективна. Участниците в срещата изразиха мнение, че е необходимо по-широко участие на представителите на местните власти при обсъждането на регионалните планове за развитие и националната оперативна програма за регионално развитие, тъй като техният брой в регионалните съвети е значително ограничен. Като решение на този въпрос бе предложено корпоративното представителство на регионалните сдружения на общините от различните региони в рамките на регионите за планиране, чрез което да се представят и защитават интересите, както на отделни общини, така и стратегически проблеми от гледна точка на общ за няколко общини проблем.

Друг въпрос, който бе предложен за дискусия от страна на представителите на местните власти е въпросът със стратегиите за развитие на общините, приети от общинските съвети и обхващащи периода до 2006 г. Според кметовете изработването на стратегиите не позволява тяхното ефективно и последователно реализиране поради неясното регламентиране до този момент на ролята и мястото им в рамките на цялостната стратегия на регионите. Според кметовете в предложения за разглеждане проектозакон се предвижда разработване на нови общински стратегии, като отново не е определена връзката между общинските планове за развитие и регионалните планове, както и критериите за оценка и финансиране на общинските проекти. Коментиран бе и фактът, че законопроектът не представя обективен механизъм и критерии за разпределението на финансовите средства по райони.

Според г-жа Петя Гегова повечето от поставените въпроси, както и механизмите за разработване на общинските стратегии за развитие, тяхното актуализиране и редът, по който да се следи за тяхното реализиране предстои да бъдат включени в Наредбата за прилагане на ЗРР.

Участниците в инициативата се разделиха с оптимизма за по нататъшно ползотворно сътрудничество между различните нива на властта за решаване на проблеми, възникващи от неясноти и липса на регламенти в нормативната база.

 


> Към съдържанието на Информационен бюлетин брой 2/2003г.

< Информационен бюлетин