ФИНАНСИСИТИ ОТ ОБЩИНИТЕ-ЧЛЕНОВЕ НА РСО “МАРИЦА” ОБСЪЖДАХА ИЗГОТВЯНЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ ЗА 2003 Г.

 

 

Регионално сдружение на общините “Марица”, в партньорство с НСОРБ, програма “Инициатива местно самоуправление” на ААМР и ФРМС организираха семинар на тема “Общински бюджет’2003 – задачи, правомощия и проблеми”, който се проведе на 17 и 18 февруари 2003 г. в конферентната зала на хотел България, Минерални бани.

Участие в семинара взеха финансистите и главните счетоводители от общините Хасково, Харманли, Любимец, Минерални бани, Свиленград, Стамболово и Крумовград.

Лектори на семинара бяха г-жа Ганка Попова – община Димитровград, г-жа Славка Драгнева – община Стара Загора и г-н Стефан Владков – НСОРБ.

На семинарa бяха представени и дискутирани две основни теми:

  • Новите правомощия на общините по определянето на местните такси и цени на услуги;

  • Съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети за 2003 г.

Първата тема на дискусия беше протичащият процес на децентрализация, като бяха маркирани основните видове децентрализация – политическа, административна, финансова и пазарна и бе обърнато внимание на основните проблеми на общинските финанси, между които:

    • изоставане в сравнение с другите източноевропейски страни;

    • хроничен финансов дефицит;

    • ограничени възможности на местните власти да влияят върху размера на приходите и разходите;

    • сложна и непрозрачна формула за разпределяне на субсидиите и др.

Коментирани бяха новите моменти при определянето на местните данъци и такси, какви са политиките за определяне размера на таксите, какви са съображенията при формирането им, доколко услугите отразяват потребностите и възможностите на общността, може и трябва ли да се повлияе върху търсенето, може и трябва ли бедните да бъдат субсидирани чрез цените и т.н. Голямо внимание бе обърнато и на Наредбата на ОбС за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, тъй като в момента всяка една община е в процес на разработване и приемане на тази наредба от ОбС. Обсъдени бяха размерите на местните данъци и таксите за детските градини, соц. домове, лицензи и др.

Обект на обсъждане бяха бюджетите на общините и техните четири основни предназначения - като документ на политиката; като финансов план; като ръководство за оперативна дейност; като средство за комуникация. Акцент в дискусиите бе поставен върху принципите на съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети.

Семинарът завърши с дискусия, в която участниците имаха възможността да зададат конкретни въпроси и да получат разяснение по текущи проблеми свързани със съставянето на бюджетите и новите правомощия на местните власти.> Към съдържанието на Информационен бюлетин брой 2/2003г.

< Информационен бюлетин