“ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В РЕГИСТЪРА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ И ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ”

 

 

бе темата на семинар, организиран от Регионално сдружение на общините “Марица” в партньорство с Института по публична администрация и европейска интеграция.

Лектори на срещата бяха Даниела Лазарова и Румяна Русева от дирекция “Държавна администрация” към Министерски Съвет.

На обучителния форум присъстваха секретари и служители от общините-членове на Сдружението.

Основните моменти, на които лекторите обърнаха внимание бяха следните:

  • Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт

  • Наредба за условията и реда на атестиране на служителите в държавната администрация

  • Разработване на длъжностни характеристики по нов формат за целите на приложението на Наредбата

  • Разработване на работен план с конкретни цели на всеки служител

Госпожа Румяна Русева представи същността на Регистъра на административните структури на изпълнителната власт и по-специално нормативна база за неговото създаване и водене, начините за въвеждане на данни в Регистъра, срокове за тяхното въвеждане и контрола, който се осъществява за въвеждане на данни в Регистъра. Тя представи и нагледно каква информация може да се намери в Регистъра, как е разпределена тя и по какви начини може да се търси, както и различните начини и критерии, по които всеки, който желае може да търси информация, касаеща администрацията или органите на администрацията на изпълнителната власт, информация за регулаторните режими и всички актовете издадени от администрацията на изпълнителната власт.

Госпожа Даниела Лазарова се спря на трудностите и въпросите, които най-често възникват по време на изработване на длъжностните характеристики по новия формат. Тя сподели с присъстващите своите впечатления от работата, свързана с разработването на длъжностни характеристики на служителите на администрацията на Министерски Съвет и даде примери за конкретни длъжностни характеристики, разработени за служители на администрацията в община Пещера. С помощта на участниците в обучителната среща бяха набелязани основните елементи, който всяка една длъжностна характеристика трябва да включва.

Следващата точка от дневния ред включваше разработване на работен план с конкретни цели на всеки служител.

Семинарът завърши с интерактивна сесия – най-често задавани въпроси във връзка с разработването на работния план и прилагането на Наредбата за условията и реда на атестиране на държавните служители.> Към съдържанието на Информационен бюлетин брой 2/2003г.

< Информационен бюлетин