ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ ПО ПРОГРАМИ НА ЕС ОБСЪЖДАХА СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЩИНИТЕ-ЧЛЕНОВЕ НА РСО “МАРИЦА”

На 9 и 10 юни 2003г. в Минерални Бани се проведе Модул 2 на семинар на тема: “Повишаване капацитета на общините за усвояване на предприсъединителните и структурните фондове на ЕС”. Семинарът бе организиран по проект на Фондация за развитие на предприемачеството, по който Регионално сдружение на общините “Марица” е партньор. 

       

Основната цел на проекта е запознаване на общинските служители, представителите на областната администрация и на регионалните сдружения на общините с механизма на действие на структурните фондове на ЕС и мотивиране и активизиране на участието на местните и регионалните власти и техните партньори в процеса на програмиране, изпълнение, мониторинг и оценка на предприсъединителните инструменти на ЕС.

На семинара присъстваха общински служители от общините-членове на РСО “Марица”.

Лектори на семинара бяха представители на ФРП и съответните министерства, управляващи програмите ФАР, ИСПА и САПАРД.

През първия ден Катя Райнова – експерт от Министерство на регионалното развитие и благоустройството запозна представителите на общините с процеса на програмиране и планиране по програма ФАР – ИСС и ролята на Комисиите по икономическо и социално сближаване. Тя разясни целта, подходите, принципите, основните етапи и участниците в планирането и програмирането по ФАР. Йордан Димитров от Министерство на труда и социалната политика представи текущите програми на Министерството, като акцент бе поставен върху тези от тях, по които общините биха могли да кандидатстват – програма Инициативи на пазара на труда и програма Социална интеграция. Елена Кръстенова от ФРП представи програма ФАР – Развитие на гражданското общество.

През втория ден лекциите откри Елена Митова – експерт в дирекция “Координация и управление на програми и проекти” към Министерство на икономиката, която представи подробно Програма ФАР – Икономическо и социални сближаване. Лиляна Павлова – началник отдел “Финансов контрол” към Министерство на финансите подробно разясни програма ИСПА, като посочи какви са новостите, как общините биха могли да кандидатстват и с какви проекти. Йордан Великов от Министерството на земеделието и горите обърна внимание на програма САПАРД.

В заключение на двудневния семинар Владимир Павлов от ФРП разясни по какъв начин да бъде оформено всяко предложение за финансиране и представи основните елементи, които всеки един успешен проект би трябвало да съдържа.

Третият, заключителен, модул по проекта ще се проведе през месец септември. Той ще има изцяло практическа насоченост и на участниците ще бъде дадена възможност с помощта на експерти да разработят конкретни проектни идеи.

 

ПРОГРАМА 'ИНИЦИАТИВИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА" НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРИЙСТВО

ПРОГРАМА "СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ" НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРИЙСТВО

 

 

> Към съдържанието на Информационен бюлетин брой 3/2003г.

 

< Информационен бюлетин