ОБЩЕСТВЕНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА В МИНЕРАЛНИ БАНИ СА ВЕЧЕ РЕАЛНОСТ

 

От началото на 2002 г. местната общност в Минерални бани успя да обедини усилията си за икономическо развитие в общината. Стана традиция представителите на местните власти, бизнеса и гражданите да се събират всеки месец за предприемане на конкретни стъпки за превръщане на общината в предпочитано място за живеене, работа и почивка.

Първата среща през месец февруари си постави за цел да се дискутират проблемите и потенциала на местната икономика и да се обсъдят възможностите за заздравяване на връзката между местните власти и бизнеса; да се обмени информация и да се потърсят пътища за подобряване на средата, да се поставят основите за реализиране на обществено-частно партньорство.

С помощта на фасилитаторските умения и богат професионален опит на Александър Михайлов – главен експерт в Столична община - се идентифицираха проблемите в община Минерални бани. Сред тях бяха: безработицата, липсата на туристи, ниските изкупни цени на селскостопанската продукция, лошата инфраструктура, липсата на качествени и разнообразни услуги, намаляването покупателната способност на населението, физически и морално остарялата материална база, липсата на закони, които да гарантират сигурност, липсата на стартов капитал за бизнес, липсата на неформални организации по интереси, които да работят за решаване на своите проблеми, липсата на алтернативна заетост, липсата на квалифицирани кадри, лошата информираност, липсата на реклама, липсата на пакет от услуги, който да се предлага на туристите, лошото управление и неефективното изразходване на средствата.

След дискутиране се определиха следните ключови области, върху които да се съсредоточи вниманието на местната общност и върху които може да се въздейства, а именно:

  • Подобряване на перспективността и квалификацията на работната сила.

  • Подобряване на информираността и рекламата.

  • Разработване на туристически продукти.

  • Подобряване на маркетинга на местните стоки и услуги.

Участниците в срещата се обединиха за постигане на общата визия: Минерални бани - известен курортен център. Предложиха се следните решения:

  • Да се създаде Център за развитие на община Минерални бани,

  • Да се създаде Обществен съвет за развитие на община Минерални бани.

Решението за учредяване на Обществен съвет за развитие на община Минерални бани бе взето на втората среща през месец март, организирана от контактна група с представителите на бизнеса (в състав: Коста Костов, Калин Батаклиев, Авни Алтъпармак, Петър Стоянов), местните власти и РСО “Марица”.

Официални гости на срещата бяха: посланика на Мароко в РБ г-н Абдеслам Гарбауй, заместник посланика на Мароко в РБ г-н Салим Асими и г-н Яшарали Ахмед – бивш кмет на общината и настоящ Главен секретар на МВнР на РБ.

В срещата взеха участие 35 човека, представители на бизнеса и местните власти, РСО “Марица” и Съюз за възстановяване и развитие Хасково.

Участниците подписаха Меморандум, който да бъде гаранция за поемане на морален ангажимент от всички да работят за постигане на по-добри социално-икономически резултати в общината. Документът се подписа в два екземпляра от участниците в срещата и се връчи на Председателя на Общински съвет Минерални бани.

Приета бе и програмата за работа на съвета за развитие на община Минерални бани. Съветът да бъде орган, който да съдейства за активизиране на бизнес средата в общината и да осъществява взаимодействие между местната власт и частните предприемачи. Основни функции и задачи на Съвета са да консултира политиката за икономическо и социално развитие на общината, дейността на местните власти по насърчаване на инвестиционната политика, да предлага механизми за намаляване на административно-бюрократичните бариери и насърчаване на бизнеса. Намеренията са да се реализира пълнота при обмяната и съгласуването на информация между представителите на бизнеса и органите на местната власт. Със създаването на Обществен съвет за развитие ще се постигне по-добра координация на местни проекти за привличане на международни и български инвестиции в общината

Представена бе концепция за реализиране на приоритетната идея, избрана от общността на предишната среща: създаване на Център за развитие на община Минерални бани. Целите на центъра са подобряване на средата за икономическо развитие и насърчаване на предприемачеството в малкия и средния бизнес, информационно и техническо обслужване на гражданите и гостите на курорта, информационно обезпечаване на дейността на ОбС и общинска администрация. За форма на устройство и управление на центъра се избра създаване на НПО.

През месец април контактната група посети Център за развитие на община Златоград. Обмениха се практически опит и идеи за успешното създаване и функциониране на центъра в Минерални бани.

През месец юни предстои да бъде взето официално решение за учредяване на НПО, да се приеме устав и да се избере УС, председател и КС.

 

 

> Към съдържанието на информационен бюлетин брой 2 / 2002

   

 

 < Информационен бюлетин