РСО “МАРИЦА” ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА “МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ОБЩИНИ”

 

На 29 ноември 2002г. в град Хасково се проведе семинар на тема “Международно сътрудничество на общини”.

Целта на инициативата бе представителите на общините-членове на Сдружението да получат информация за принципите, методите и тенденциите в развитието на международното сътрудничество на общините и побратимяването и да се обменят положителни практики и опит.

Лектор на семинара бе г-жа Правда Димова, началник канцелария на кмета, община Добрич.

   

Акцентите в програмата бяха:

  • Международно сътрудничество на общини /МСО/;

  • Трансгранично сътрудничество;

  • Побратимяване на общини;

  • Протокол при международното сътрудничество.

Г-жа Димова разгледа основните моменти в развитието на МСО, като започна от неговото възникване, слабата в първите години координация и контакти, недостатъчното използване на преимущество на работата в мрежи и т.н. и промените настъпили след 1989г., довели до еволюцията на МСО през годините, нарастването на броя и вида на формите и програмите за МСО, включването на българските местни власти в световната мрежа на местни власти и създаването на множество проявления на МСО – от споразумения за побратимяване до програми за обмен и изследователски екипи. Основните фактори, довели до тези промени са главно нарастващата интернационализация на икономическия, политическия и културния живот, световната тенденция към децентрализация, бързо променящата се глобална икономика, нарастващата необходимост от гражданско участие, непрекъснатото развитие на комуникациите и др.

Дадена бе дефиниция на МСО: “Връзка между две или повече общности от различни държави, като поне един от основните участници е община; може да включва неправителствени организации, учебни заведения, граждански сдружения, частни формирования”.

Г-жа Димова разясни целите на МСО, включващи:

  • обмен на информация и знания;

  • изграждане на управленски и технически умения;

  • привличане на интерес към общината;

  • развитие на проекти с общи цели и общи ползи;

  • решаване на общи проблеми;

  • принос към международното разбирателство;

Участниците в семинара дадоха примери за видовете МСО. Като основни се откроиха споразуменията за побратимяване /към момента съществуват повече от 8000/, членство в различни общински мрежи и териториален маркетинг, а приоритетните области са: институционално изграждане, преодоляване на бедността, местно икономическо развитие, управление на околната среда и побратимяване.

По темата Трансгранично сътрудничество, като положителна практика бе посочена дейността на граничното дружество “Места – Ностос” в Югозападна България. Акцентирано бе върху изпълнените и бъдещите съвместни инициативи от българска и гръцка страна. Темата за трансграничното сътрудничество е една от най-актуалните в момента поради наближаващите крайни срокове на програмата Фар за малки проекти. Успешните стъпки в развитието на трансграничното сътрудничество са Европейската рамкова конвенция между териториалните области или власти, Мадрид, 21.05.1980г., разработването на съвместни проекти, учредяването на Еврорегиони и др.

Побратимяването на общини е една от темите, която вълнува най-силно представителите на местните власти. ”Побратимяването е среща на две общини, които действат в общ европейски контекст, конфронтират се с проблемите и развиват все по-тесни и приятелски отношения помежду си” – Жан Барет, учредител на СЕОР.

Разгледани бяха възникването на идеята за побратимяване, бъдещото развитие, Европейски аспекти на побратимяването, възможности за финансиране, награди на ЕС в областта на побратимяването и програмата “Техническо побратимяване”. Като положителен пример бе дадено участието на община Хасково в третата фаза програмата “Техническо побратимяване”.

В края на обучителния форум г-жа Димова обърна внимание на основните елементи от протокола при международното сътрудничество, които е добре да бъдат спазени, за да може срещите, преговорите и останалите по-нататъшни отношения на международно равнище да бъдат успешни и ползотворни.

 

> Към съдържанието на Информационен бюлетин брой 1/2003г.

 

< Информационен бюлетин