ЗАЕДНО ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ОБНОВЛЕНИЕ

 

Иванка Душкова

Съюз за възстановяване и развитие

Хасково

 

Гражданите трябва да са отговорни за развитието на собствената си община. Те трябва да подкрепят, провокират и коригират инициативите на местната власт и бизнеса, като защитават обществения интерес. Гражданският инициативен комитет от община Минерални бани споделя това разбиране и работи за неговото популяризиране повече от 4 години. От 1999 г. специалисти по индустриално преструктуриране по Програма ПЛЕДЖ обучиха около 25 представители на местните власти, бизнеса и гражданите за съвместни общински инициативи, за изграждане на устойчиви обществено-частни партньорства на регионално ниво. По-късно работата с местната гражданска общност бе продължена от РСО “Марица” и Съюза за възстановяване и развитие. В резултат на тези процеси на 1 август 2002 в Минерални бани се създаде първата гражданска неправителствена организация – Сдружение “Център за развитие на община Минерални бани”. Реализираният по Програма ПЛЕДЖ проект “Осъвременяване на телефонния пренос”, бе само началото на съвместната дейност и той показа, как на практика може да се партнира на местно ниво и какви резултати могат да се постигнат. За да се доразвие гражданското общество, бе необходимо да се продължи постигнатото, като се обучат местни млади хора, които не само да се включат активно в обществения живот на общината, но и да вземат бъдещето й в свои ръце.

Спечеленият от Съюза за възстановяване и развитие проект: “Заедно за местно икономическо обновление” в партньорство със Сдружение “Център за развитие на община Минерални бани” бе финансиран от Министерството за международно развитие към Британското посолство в София и стартира през месец ноември 2002г. Основната цел на проекта бе да се създадат по-благоприятни условия за живот и труд на населението от община Минерални бани, чрез обучение на предприемачите и гражданите за съвместно решаване на местните обществено-икономически проблеми, в тясно партньорство с общината. За постигането на тази цел бе необходимо:

  • Да се укрепи взаимодействието между местните власти и гражданите:

  • Да се подготвят и приобщят младите хора към основните икономически и социални проблеми в общината, като се обучат и се насърчат техните усилия, за изграждане на активна гражданска позиция;

  • Да се създадат условия и се подобрят комуникационните възможности за контакти и партньорства с техни връстници от страната и света;

  • Да се подобрят условията за развитието на туризма в община Минерални бани:

  • Да се създаде местен капацитет и възможности за повишаване качеството на работната сила.

Предприетата широка рекламна кампания в общината и региона, целеше да привлече повече граждани и представители на основните партньори на местната власт. На проведения през месец ноември Обществен форум, се събраха над 80 представители на гражданското общество, регионални, национални структури и програми. 

 

Той имаше за цел да популяризира бъдещите инициативи и да привлече интереса на онези среди, от които местното развитие ще има най-голяма потребност в бъдеще. На него бяха подписани важни документи обезпечаващи устойчивото развитие на общината като: Споразумение за партньоство между: Съюза за възстановяване и развитие, община Минерални бани, Центъра за развитие на община Минерални бани и РКС на КНСБ. Форумът прие и Обръщение към жителите на община Минерални бани, които да подкрепят бъдещите инициативи на общността. Бе получена подкрепата и на наблюдаващите реализацията на предвидените в проекта дейности представители на следните органи и организации: Фондация за реформа в местното самоуправление, Областна администрация – гр.Хасково и Програма ПЛЕДЖ.

В резултат на широката рекламна кампания и пряката работа с хората в проекта се включиха много граждани и представители на местното самоуправление. Оформи се и едно основно гражданско ядро от активно работещи специалисти и млади хора, наброяващо около 25 човека. Всички те са решени не само да се включат в реализацията на предвидените в проекта дейности, но и да провокират и се включат в реализирането на нови инициативи, които да подобрят качеството на живот в община Минерални бани.

Проведените до сега четири семинара целяха да подобрят подготовката на гражданите и местната власт в областта на: стратегическото планиране, работата в екип, писането и управлението на проекти, изграждането на партьорства и тяхното развитие на местно ниво, привличането на външни инвеститори, подкрепа на местните предприемачи и търсенето на обществения интерес при реализацията на важните за общината инициативи.

Наред със семинарното обучение започна и обучение за подобряване на професионалната подготовка. Курс по компютърна грамотност I-ва степен завършиха 23 човека. В резултат на повишения интерес към това обучение в момента ЦРОМБ организира компютърното обучение на още 8 човека, а през месец февруари се подготвя продължението на обучението на желаещите да завършат и II-рата степен от това обучение.

В резултат на възникналия интерес към обучението и подготовката на младите хора и специалистите се формира и нова група желаещи да изучават английски език, чието обучение ще стартира през месец февруари.

Друга дейност по проекта е изработването на Стратегия за развитие на туризма в община Минерални бани. Още в самото начало на проекта бе сформирана работна група за разработване на дейностите и за подготовка на материалите, които да се включат в стратегията. Гражданите сами трябваше да определят приоритетите и да планират основните дейности и услуги, които реално могат да се реализират в общината. За по-добрата координация на дейностите по тази задача членовете на работата група бяха разделени на 6 подгрупи, които си разпределиха ангажиментите по: събиране на информацията; проучване на различни възможности за реализиране на конкретни бъдещи инициативи; откриване и съхраняване на важни документи; въвеждане, редактиране и обработка на информацията; определяне на фирми, лица или групи, проявяващи интерес към реализацията на планираните бъдещи инициативи. Всичко това се налагаше, за да се разчетат много точно местните ресурси и да се види какво още липсва, за да се потърсят допълнителни ресурси извън рамките на общината. До сега са проведени 3 сесии на общата работна група и множество заседания на подгрупите. Събрани са материали за: археологическите паметници в общината, историческите документи, местни предания и легенди, свързани с историята и миналото на Минерални бани и околността. Издирват се местни кулинарни рецепти и се описват традиционни обичаи. Изследва се качеството и състава на минералната вода, уточнени са собствениците на пустеещия сграден фонд и се търсят потенциални инвеститори, като се издирват и се насрочват срещи и индивидуални разговори. Разработени са четири туристически маршрута и са набелязани необходимите ремонтни и възстановителни работи по трасето им, описани са възможностите за подобряване на туристическите услуги в общината. Набелязани са дейности, които да подобрят инфраструктурата и да направят по-приятно пребиваването на туристите в общината. Определени са целевите туристически групи и са идентифицирани комуникационните и информационните канали, които да ни отведат до тях. Събрана е и продължава да се събира разнородна информация за общината.

Събраните документи, материали и информация до момента, ще поставят основата за изграждане на общинска информационна банка, съдържаща данни за: историческото наследство, инфраструктурата, демографията, бизнеса, природните особености, бита и традициите, както и други данни, които ще разширят възможностите за представяне на общината пред нейните потенциални посетители. Направен е списък на най-важните за туристите услуги, с които за сега общината не разполага. Водят се разговори с представители на фирми, организации, които могат да ги предоставят в бъдеще. Организират се срещи между местната власт и представителите на бизнеса, за набелязването на конкретни бизнес инициативи, които да подобрят инфраструктурата и услугите в общината. Набелязват се съществуващите и потенциалните екологични замърсители и се търсят начини за тяхното неутрализиране. Представителите на инициативното ядро установиха контакти с всички регионални и национални специализирани звена и институции, за събиране на актуална и надеждна информация и за създаване на тясно партньорство. Няма съмнение, че постиганите резултати от проекта, ще подпомагат общинските услуги и ще повишат тяхното качество и разнообразие в бъдеще, защото разчитат на една широка социална база.

Местното икономическо обновление, зависи преди всичко от частната инициатива на отделните личности или групи, които имат различна мотивация и интерес. За да могат да се обединят тези групи е необходимо не само да се обучат гражданите и предприемачите, но и да се види и покаже бъдещия интерес на всеки един от тях, за да могат на тази основа да обединят своите усилия. Това е сложен и дълъг процес, който неправителствените организации не само, че могат, но и трябва да организират и координират. Структурната реформа без инициатива и подкрепа от долу на горе, не би могла да се осъществи. Прекалената регламентация на процесите няма да доведе до положителни резултати, защото тя не насърчава децентрализацията и активността, а ги ограничава. Ролята на държавата е не да надзирава, а да създава, налага и осигурява онези нормативни условия, които да поставят необходимите законови рамки за свободното разгръщане на личната инициатива. А местните власти са необходимия партньор. Тяхната роля трябва да се концентрира главно в подпомагането, координацията и контрола на всички въпроси, свързани с местното икономическо развитие в партньорство с гражданите, бизнеса и техните представители.

 

> Към съдържанието на Информационен бюлетин брой 1/2003г.

< Информационен бюлетин