ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД РЕАЛИЗИРА В СРОК ПРОЕКТА СИ, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ФАР SMAEP НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Милена Танева

Координатор на проекта

Община Ивайловград

 

Проектът, който община Ивайловград спечели през 2001 г. целеше създаване на временна трудова заетост за ремонт и благоустрояване на централната градска част и озеленяване на междублоковите пространства в община Ивайловград.

След сключване на Договор № BG 9915-01-050, между кмета на община Ивайловград и МТСП, дейностите по проекта стартираха на 4 февруари 2002 г.

По време на реализацията на този проект се създаде временна заетост на 35 безработни и съкратени работници от минната и стоманодобивната промишленост, свързани с тях предприятия, както и членове на техните семейства, чрез посредничеството на Бюрото по труда в Ивайловград. Осемнадесет човека от тях бяха заети в строителни дейности, а други 17 - в благоустройствени мероприятия. Осигуряването на заетост на представители на целевата група при реализирането на проекта им осигури възможност за добиване на нови знания и умения в процеса на осъществяване на дейностите.

След приключване на проекта бе осигурена постоянна заетост на шестима от бенефициентите по проекта, които ще се грижат за поддръжка и опазване на благоустроените, обновени и озеленени части на Ивайловград.

Общински съвет - Ивайловград предостави залата си в сградата на Общинска администрация за офис на Проекта. Той бе оборудван с офис мебели и техника, които след приключване на проекта останаха собственост на община Ивайловград. В този офис, на 21 януари 2002 г., се осъществи и първата дейност, заложена в проекта - среща на всички партньори и екипа по изпълнение на проекта, на която подробно бяха представени целите и дейностите и план-графикът за тяхното изпълнение. Бяха разпределени задълженията и отговорностите на основните участници в проекта. Популяризирани бяха и Програма ФАР и другите Програми на Европейския съюз.

Партньорите на община Ивайловград - “БКС - Ивайловград” – ЕООД, ЕТ”Албиция - Драгомир Андонов”- Хасково и СНЦ “Зелени Балкани” изпълниха коректно своите ангажименти.

Специалистите от СНЦ “Зелени Балкани” разработиха дендрологичен проект и направиха диагноза на моментното състояние на наличната растителност и консултации за видовете дръвчета, зелени храсти и цветници, необходими за залесяването на парка, междублоковите пространства и ул.”Армира” в Ивайловград.

ЕТ”Албиция- Драгомир Андонов”-Хасково изработи, достави и монтира в края на месец май 3 групи детски площадки с детски съоръжения, на които децата вече се радват и играят щастливо.

“БКС – Ивайловград”-ЕООД се включи с техника, строителни материали и специализирана работна ръка в осъществяването на ремонтните и благоустроителни дейности в централния градски парк и ул.”Армира”. Редом с работниците от БКС, 35 души от целевата група придобиха опит и трудови навици, които в последствие ще им помогнат да се реализират на пазара на труда.

На 29 октомври 2002 г. в централния градски парк се проведе официална церемония по откриването на парка, детските площадки и блгоустроената улица”Армира”. Бе извършен водосвет, а децата от ОДЗ”Ивайловград” се включиха от организираното от община Ивайловград детско парти с много игри, спортни състезания и лакомства.

Същият ден се проведе и заключителната среща по проекта, на която присъствуваха представители на водещата организация, партньорите по проекта и местния офис на Програма ФАР – Кърджали. На срещата бяха отчетени резултатите, постигнати с осъществяването на проекта, изказаха се мнения, предложения и препоръки относно бъдещи проекти и програми, включващи подобен вид дейности.

С осъществяването на дейностите по Проекта се подобриха управленческите и техническите способности на целевите групи, водещата организация - община Ивайловград и нейните партньори. Община Ивайловград реализира успешно партньорство с бизнес представителите и НПО, работещи на територията й.

Благоустроителните и озеленителните дейности, модернизирането на средата и осигуряването на трудова заетост създадоха у жителите на общината ни чувството, че не са забравени, че са значими, че за техния живот, удобство и места за отдих и почивка се мисли.

Създадоха се навици на местното население за обновяване и опазване на околната среда чрез активното участие на гражданите и тяхната ангажираност при реализацията на отделните обекти.

Подобрен бе и видът на района около паметниците на културата, което е предпоставка за развитието на туризма в община Ивайловград.

Ремонтиран и благоустроен бе централният градски парк, който е на обща площ от 4140 кв.м. Благоустроени бяха и още 2 детски площадки –2700 кв.м., в които бяха монтирани съвременни детски съоръжения за игра.

Централната улица”Армира” в кв.”Дружба” на Ивайловград (4200 кв. м.) бе благоустроена и залесена.

По време на реализацията на проекта се извършваше реклама и медийно оповестяване чрез поставени табели и билбордове и чрез средствата за масова информация - вестници и КТВ”Ивайловград”.

През целия период на осъществяване на проекта се извършваше наблюдение и оценка от представителите на местния офис на Програма ФАР в Кърджали и от председателя на ОбС-Ивайловград като независима институция, която безпристрастно следеше изпълнението на заложените в проекта дейности.

 

 

> Към съдържанието на Информационен бюлетин брой 1/2003г.

 

< Информационен бюлетин