СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЩИНИТЕ-ЧЛЕНОВЕ НА РСО “МАРИЦА” ОБСЪЖДАХА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СЕМИНАР

По предложение на общините-членове, РСО “Марица”, съвместно с Комисията по търговия и защита на потребителите към Министерство на икономиката, организира семинар на тема: “Прилагане на законодателството в областта на защита на потребителите от общинската администрация и други специализирани органи за контрол”

                     

Целта на семинара бе да се обсъдят проблемите, свързани с приложението на Закона за търговия и защита на потребителите в общинските администрации и ефективното сътрудничество между специализираните органи за контрол.

Участие в семинара взеха представители на 10 общини-членове на Сдружението, на общините Русе и Пазарджик, на Регионален съвет на федерацията на потребителите, Териториален отдел на КТЗП – Хасково и журналисти.

         

 

Лектори на семинара бяха: Дамян Лазаров - председател на КТЗП и членовете: Елена Шалварджиева, Виляна Георгиева, Иван Бъчваров, Мария Варадинова и Емилия Елчинова.

 

Програмата на семинара включваше:

  • Функции и задачи на общинската администрация по защита правата на потребителите, съгласно Закона за защита на потребителите;

  • Рекламации, гаранционна отговорност и помирително производство;

  • Информационна система по потребителска защита;

  • Представяне на Националната асоциация на служителите на общини от направление търговия, туризъм и защита на потребителите в РБ;

  • Методика по надзор на пазара за безопасност на стоките;

  • Координация на контролната дейност между общинската администрация и КТЗП. Методически указания;

  • Финансиране на дейностите на общинската администрация по защита правата на потребителите.

Пръв думата взе Дамян Лазаров – председател на КТЗП. Той уточни, че Комисията по търговия и защита на потребителите е държавен контролен орган, имащ правомощия по Закона за защита на потребителите, Закона за туризма, частични правомощия по Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, както и по Закона за виното и Закона за тютюна и тютюневите изделия. Комисията е регистрирала над 85% успеваемост в защитата на потребителите. Това се постига чрез нормите, които са записани в ЗТЗП, където са дефинирани 5 основни права на потребителите: информация, сдружаване, защита срещу рискове при придобиване на стоки, опасни за живота и здравето на потребителя; защита на икономическите интереси на потребителите при придобиване на стоки и услуги; достъп до специални извънсъдебни заседания за решаване на икономически спорове между потребители и търговци. Това са основни права на потребителите със съответни основни задължения на търговците. Комисията контролира задълженията на търговците да спазват правата на потребителите.

Г-н Лазаров представи на участниците новата политика на Комисията, която е насочена именно към активизиране на работата в общините. Румен Димитров, кмет на община Кърджали, оцени като сериозен успех на законодателите създаването на звената за защита на потребителите в общинските администрации.

Емилия Елчинова постави въпроса за общата безопасност на стоките. Даде се дефиниция за безопасна стока, която не представлява никакъв риск при нормални или разумно предвидими условия на използване. Производителят, вносителят и търговецът са длъжни да предлагат на пазара само безопасни стоки. Държавата се е ангажирала чрез КТЗП да взема необходимите мерки, за да се гарантират прилагането на изисквания за безопасност на стоките. Направи се ясно разграничение между хранителните и промишлените стоки. КТЗП не може да упражнява контрол върху хранителните стоки, защото те имат специални законови уредби (ХЕИ, ДВСК), докато при промишлените стоки няма контролен орган. Особено внимание г-жа Елчинова обърна на процедурата за откриване и предотвратяване на продажбата на опасни стоки, прилагана от КТЗП. Когато се открие дадена опасна стока се изпраща информация до звената в общините, митниците, медиите и федерациите на потребителите.

Иван Бъчваров представи информационните системи за защита на потребителите. Информационната система на Комисията по търговия и защита на потребителите е изградена от локална информационна мрежа, като чрез интернет мрежата комисията се свързва с териториалните звена за защита на потребителите към КТЗП.

КТЗП е контактна точка към информационната система, наречена ТРАПЕКС, която е изградена в страните от Централна и Източна Европа. Всяка страна е задължена да използва тази система и да уведомява за сериозни проблеми, свързани с наличието и използването на потребителски стоки, намиращи се на тяхната територия, за които има данни, че са опасни.

Системата "ТРАПЕКС" не е единственият източник на информация за опасни стоки, Комисията по търговия и защита на потребителите прави собствени проверки, анализира внимателно и съобщенията в пресата, сигналите на други контролни органи и потребителите и предприема мерки за спиране от реализация на дадена стока и при установяване, че тя е опасна и за нейното изтегляне от пазара и унищожаването й.

Следващата тема, дискутирана на семинара, бе “Рекламации, гаранционна отговорност и помирително производство”. Лектор по тази тема бе Елена Шалварджиева. Според ЗТЗП всеки потребител има право на информация, рекламация и гаранционна отговорност.

Ако е закупил стока, която не притежава предварително обявените качества, потребителят може да я рекламира в 3-дневен срок в случаите на: констатирани липси; дефект на стоката; несъответствие с обявения размер; несъответствие с обявената търговска марка.

Съществуват четири възможности за удовлетворяване на рекламация: възстановяване на заплатената сума; заменяне на стоката с нова; отбив от цената; безплатно извършване на ремонт. Ако търговецът не приеме рекламация или не я удовлетвори се санкционира според закона, като най-ниската санкция е 1000 лева.

Г-жа Шалварджиева обясни, че към регионалните звена на Комисията по търговия и защита на потребителите са създадени помирителните комисии, които дават възможност за доброволно решаване извън съда на споровете между потребители и търговци.

Мария Варадинова, главен счетоводител на КТЗП разясни процедурите по финансиране на дейностите на общинската администрация по защита на правата на потребителите. Тя обясни, че средствата за работа на отделите се събират от наложените глоби и санкции. 60 % от тези средства остават в отдела и се разходват за извършването на анализи, реализиране на регионални програми, повишаване на квалификацията на служителите, подобряване на материалната база и материално стимулиране на служителите, като един служител не може да получи сума по-голяма от 24 минимални работни заплати за календарна година. Останалите 40% се превеждат на КТЗП, която ги централизира в Министерство на икономиката. Ако тези суми не бъдат внесени, на общините могат да бъдат наложени санкции от страна на Сметната палата или Агенцията за държавен финансов контрол.

В края на семинара представителят на Отдела за защита на потребителите към общинска администрация – Русе, Красимир Борисов, разказа за дейността на своя отдел. Той наблегна на тяхната ефективност и успеваемост при разкриването на нарушения. В отдела е изградена добра организация с вътрешни правила и процедури. Със заповед на кмета е сформирана комисия, с председател - главния счетоводител в общината, която изготвя отчет в края на всеки месец и следи за правилното управление на финансите. Това е довело до набиране на средства и значително подобряване на материалната база на отдела, който разполага с много добра техника и 4 автомобила. Звеното поддържа добри връзки с различни браншови организации, сдружения на потребителите, КТЗП. Специалистите от Русе са инициатори и на учреденото Сдружение на служителите в отдели за защита на потребителите, работещо за подпомагане на тяхната дейност.

 > Към съдържанието на Информационен бюлетин брой 3/2002г.

   

 

 < Информационен бюлетин