ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА БЕ ВЪВ ФОКУСА НА ГОДИШНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РСО “МАРИЦА”

 

На 26 март 2003 г. в конферентната зала на хотел “Родопи” гр. Хасково се проведе шестата годишна конференция на Регионално сдружение на общините “Марица” на тема: “Децентрализацията – фактор за успешно управление”. На срещата присъстваха общински ръководства и специалисти от общините-членове на Сдружението, партньори от региона, страната и чужбина и журналисти.

Доклад на тема: Децентрализацията – прехвърляне на пълномощия и отговорност за обществените функции от централни към регионални и местни власти бе представен от Александър Михайлов, директор на Дирекция “Териториално управление и децентрализация” към МРРБ.

Хал Майнъс, директор на Инициатива местно самоуправление се спря на Общата рамка на фискалната децентрализация, а неговият колега Емил Савов представи детайлно практическите проблеми и тяхното решаване при реализацията на децентрализацията в България.

Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ коментира Фискалната децентрализация и нейните проблеми според местните власти.

Андрю Томас от община Лестър, Великобритания разказа за проектите, които община Лестър е разработила да момента, тези, които са в процес на изпълнение, както и плановете за бъдещи проекти, които да доведат до намаляване на бедността в региона, повишаване на стандарта на живот, образованието на малцинствените групи, намаляване на замърсяването на околната среда и броя на престъпленията – все проблеми заложени за решаване в стратегията на общината. Той разясни метода, по който общината работи съвместно с различните държавни структури, НПО и частния сектор в East Midlands, което е основна задача на местните власти в техния регион с цел по-пълноценно решаване на съществуващите проблеми.

Каква е гледната точка на самите общини по отношение на процесите на децентрализация в страната бе темата на докладите на кметовете на общините Хасково, Харманли и Ивайловград.

Един от акцентите на конференцията на сдружението бе децентрализацията на общинските дейности, чийто израз са делегираните бюджети в училищата. Това бе и темата на доклада на г-жа Наташа Кирякова, директор на ОУ “Иван Вазов” в гр. Харманли, където от няколко години се работи с делегиран бюджет. Този начин на финансиране води до разпределение на отговорностите между общината и училището. Разходите за заплати, материали, ремонти и стипендии са отговорност на общината. Бюджетът на училището, обаче, се формира не само от субсидията, а и от приходи в резултат на предприемаческо управление от страна на ръководството. Чрез делегираните бюджети на училището се дава възможност да решава как да разходва най-целесъобразно средствата, които получава в съответствие с нормативните актове.

В последвалата дискусия бяха поставени множеството проблеми на местно и регионално ниво, както и предложения за тяхното решаване в контекста на процеса на децентрализация:

  • Неотчитането на факта, че общините са разнообразни по размер, местоположение, брой на населението и т.н. води до осредняване характеристиките на общините и на практика не се стига до адекватни решения на проблемите на различните общини;

  • Не може да има реална децентрализация, докато не настъпят някои промени в Закона за местните избори по отношение мажоритарния избор на Общински съвет;

  • Фактът, че децентрализацията бе приета по-скоро като борба между местни и централни власт спъва ефективната им съвместна работа;

  • Задължението общините да се отчитат пред Министерството на финансите за собствени средства, генерирани от самите общини и изразходвани за нуждите на съответната община не е обосновано;

  • Да се направят необходимите промени в законодателната уредба, които да позволят на общините да могат сами да създават данъчни облекчения за потенциални инвеститори, с което да създават предпоставки за тяхното привличане и успешно реализиране на територията на самите общини;

  • Липсата на правни регламенти за санкциониране на областните управители при неправомерно спиране на решения на Общински съвет;

  • Липса на стимули за общините, които спазват финансовата дисциплина и ефективно и устойчиво управляват общинските си финанси;

В общ план участниците в Конференцията изразиха своя оптимизъм по отношение на успешното реализиране на децентрализацията в страната ни, чиито основи поставиха именно представителите на властимащите от настоящите управленски мандати.

 

Доклади от Годишната конференция:

Доклад на Александър Михайлов, Директор на Дирекция “Териториално управление и децентрализация”, МРРБ

Доклад на Георги Иванов, Кмет на община Хасково, Председател на РСО "Марица"

Доклад на Димитър Арнаудов, Кмет на община Харманли, Зам. председател на РСО "Марица'

 

> Към съдържанието на Информационен бюлетин брой 2/2003г.

< Информационен бюлетин